Kursa kods Arhi1033

Kredītpunkti 7.50

Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author pasn.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

author

Valdis Liepa

Mg. arch.

Aizstātais kurss

ArhiB007 [GARHB007] Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas pamatprincipi. Lai veidotu izpratni par krāsas, formas attiecībām plaknē un telpiskuma sajūtu panākšanu. Studiju kursa ietvaros tiek izstrādāti savstarpēji saistīti dažādu veidu praktiskie darbi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zin kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darba metodes.
• Prasmes: prot pielietot kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darba metodes.
• Kompetence: prot kombinēt dažādās kompozīcijas, telpiskās modelēšanas, zīmēšanas, gleznošanas un grafikas darba metodes.
• Vērtēšana: Zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas izstrādāto darbu starpskatēs un kursa noslēgumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārējā informācija par objektu attēlošanu.
2 Objektu grafiska un krāsu attēlošana (vienkāršo ķermeņu uzbūve).
3 Objektu telpiska attēlošana (vienkāršo ķermeņu telpiska attēlošana).
4 Objektu kompozīcijas attēlošana. Sarežģīti elementi kā vienkāršu ķermeņu kompozīcija (salikto ķermeņu kompozīcija).
5 Objektu kompozīcijas telpisks attēlošana (klusā daba).
6 Ainavas skices (koki un krūmi).
7 Ainavas elementu detalizēts attēlošana (ārtelpas elementi).
8 Ainavas elementu detalizēts attēlošana.
9 Ainavas elementu kopuma attēlošana (ārtelpas elementu grupa).
10 Ainavas elementu kopuma detalizēta attēlošana.
11 Ēku un būvju attēlošana.
12 Ēku un būvju detalizēta attēlošana.
13 Cilvēka kā ainavas elementa attēlošana.
14 Gaismu un ēnu attēlojums.
15 Ainavas elementu kompleksa attēlojuma pamatprincipi.
16 Ainavas elementu telpisko risinājumu prezentācija, izvēlēto risinājumu pamatošana. Telpas dekoru modelēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus pilda praktiskajās nodarbībās un mājās. Katram studentam individuāli ir jāizstrādā patstāvīgie darbi, atbilstoši kursa saturā norādītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar uzdevumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un kārtību. Praktiskie darbi tiek novērtēti starpskatēs.

Obligātā literatūra

1. Abrams C.M. The Art of City Sketching a Field Manual. New York: Routledge, 2014. 312 p. ISBN: 9780415817813
2. How to Draw Everything. London: Arcturus, 2006. 352 p.
3. Metzger P. Perspektive leichtgemacht. Berlin: Tashen, 2001. 96 p. 4. Barrington
4. Smith H.L. Design Readiness for Landscape Architects Drawing Exercises that Generate Ideas, Routledge 2017. 164 p. ISBN: 9781138796164

Papildliteratūra

1. Corvinius university Budapest Landscape Sketches. Budapest 191, 2011. ISBN 978-963-503-458-1 3. http://www.artistdaily.com
2. Dee C. Form and fabric in Landscape Architecture A Visaul Introduction . London: Spon Press, 2001. 214 p. ISBN-10:0415246385
3. Warren E. S. The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2008. P.281 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407-7027
2. Studija. ISSN 1407-3404

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.