Kursa kods Arhi1031

Kredītpunkti 4.50

Digitālie rīki ainavu projektos I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author lekt.

Artūrs Mengots

Mg. arch.

Aizstātais kurss

ArhiB011 [GARHB011] Digitālie rīki ainavu projektos I

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūti pamati darbam ar datoru. Tiek apgūtas, tādas programmas, kā MS Word, MS Excel, MS Power Point, kā arī fotografēšanu un foto materiāla apstrādi un fotomontāžu ar Adobe Photoshop programmu. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst rīkus, kas nepieciešami ainavas izpētē un analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: zin par MS Word, MS Excel, MS Power Point, Adobe Photoshop programu iespējām. Praktiskais darbs Nr. 1–3.
2. Prasmes: prot pielietot MS Word, MS Excel, MS Power Point, ainavu arhitektūras projektu izstrādē, kā arī apstrādāt fotoattēlus un veidot fotomontāžas ar Adobe Photoshop programu. Praktiskais darbs Nr. 1–3.
3. Kompetence: prot pielietot MS Word, MS Excel, MS Power Point, sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādē, kā arī Adobe Photoshop programmas pielietošanu fotoapstrādē un fotomontāžā. Praktiskais darbs Nr. 1–3.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lietojumprogrammas MS Word darba vides raksturojums.Teksta rediģēšana. Attēlu un kartogrāfiskā materiāla ievietošana tekstā, pievienojot lineāro mērogu un citu informāciju. Praktiskais darbs Nr. 1 (3h).
2. MS Excel Programmas darba vides galveno elementu raksturojums.Pamata operācijas ar datiem MS Excel. Diagrammu izveide un rediģēšana.Pamata rīki MS Power Point. Praktiskais darbs Nr. 2. Praktiskais darbs Nr. 3. (3h).
3. Fotoaparāta tehniskais apraksts. Lekcija Iepazīšanas ar fotoaparāta fotografēšanas režīmiem un tehniskajām iespējām (3h).
4. Apgaismojums (3h).
5. Kompozīcija (3h).
6. Krāsa, faktūra, ritms, līnijas. (3h).
7. Nakts fotogrāfija (3h).
8. Ainavas fotogrāfija, ainavas izpēte, skatu punkta izvēle. Melnbaltā fotogrāfija (3h).
9. Datorgrafikas veidi. Rastra grafika, vektorgrafika. Adobe Photoshop programmas interfeiss. Adobe Photoshop redaktora rīki. Rīku paletes(3h).
10. Darbs ar slāņiem. Slāņu kārtošana/organizēšana. Slāņu sapludināšana. Korekcijas slāņi (Adjustment Layers) (3h).
11. Tonālās korekcijas metodes. Krāsu korekcijas metodes. Attēla daļu iezīmēšana, maskas un kanāli, darbības ar tiem (3h).
12. Praktiskais darbs Nr. 10 (3h).
13. Praktiskais darbs Nr. 11 (3h).
14. Darbs ar vektorgrafiku. Ģeometrisku objektu veidošana, vektorgrafikas līkņu (Paths) veidošana. Vektorgrafikas līkņu zīmēšanas rīka (Shape Tool) izmantošana.
Teksta slāņu pievienošana (3h).
15. Praktiskais darbs Nr. 12 (3h).
16. Praktisko darbu prezentēšana un aizstāvēšana (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrādāšana, materiālu studēšana e-studijās un datorklases telpā.
No 1. līdz 2. nedēļai, kad studenti apgūst MS Word, MS Excel, MS Power Point programmas, praktiskie darbi tiek augšupielādēti e-studijās.
Praktiskais darbs Nr. 1. Teksta izveide par tēmu “Kas ir ainavu arhitekts”, teksts veidojams papildinot ar vismaz vienu fotoattēlu, teksts veidojams, izmantojot vismaz divus literatūras avotus. Teksts jāiesniedz datorrakstā, noformējot, atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
Praktiskais darbs Nr. 2. Izmantojot MS Excel, jāveido apstādījumu specifikācijas tabula, pēc dotā parauga.
Praktiskais darbs Nr. 3. Prezentācijas veidošana, izmantojot MS Power Point. Prezentācija veidojama pēc dotās tēmas, prezentācija iekļaujami fotoattēli, izmantojamas atsauces. Atsauču un teksta noformēšana, atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
No 3.līdz 8.nedēļai, kad studenti apgūst digitālo fotogrāfiju, praktiskie darbi tiek organizēti atbilstoši lekciju tēmām. Praktiskie darbi tiek ievietoti e-studijās vai atbilstoši uzdevumam fotogrāfijas tiek izgatavotas foto salonā un darbu rezultāti tiek analizēti:
Praktiskais darbs Nr. 4. Iepazīšanas ar fotoaparāta fotografēšanas režīmiem un tehniskajām iespējām.
Praktiskais darbs Nr. 5. Apgaismojums.
Praktiskais darbs Nr. 6. Kompozīcija.
Praktiskais darbs Nr. 7. Krāsa, faktūra, ritms, līnijas.
Praktiskais darbs Nr. 8. Nakts fotogrāfija.
Praktiskais darbs Nr. 9. Ainavas fotogrāfija.
No 9-16. nedēļai tiek veidota foto materiāla apstrāde un fotomontāža ar Adobe Photoshop programmu, praktiskie darbi tiek augšupielādēti e-studijās.
Praktiskais darbs Nr. 10. Fotoapstrāde. Vizuāli grafiskā attēla iesniegšana digitāli.
Praktiskais darbs Nr. 11. Fotomontāža. Vizuāli grafiskā attēla iesniegšana digitāli.
Praktiskais darbs Nr. 12. Vektorgrafika. Vizuāli grafiskā attēla iesniegšana digitāli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Raits M. Digitālā fotogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 240 lpp.
2. Hedžko Dž. Fotografēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 288 lpp.
3. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija. Tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.
4. Bucki L.isa A. (2013) Microsoft Word 2013 bible. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Foto Kvartāls FK: [gadagrāmata]. Rīga: KultKom. ISBN 9789934825507 (1). ISSN 2243-6979.
2. Digital Photo. Published by Emap. ISSN 1474-6883. 3. Outdoor photography Publisher:Werner Publishing, Encino, CA. ISBN 0890-5304.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.