Kursa kods Arhi1025

Kredītpunkti 3

Būvgrafika

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar būvkonstrukciju un inženierbūvju rasējumu noformēšanu, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, izstrādā rasējumu komplektu zīmuļa un datortehnikā, iepazīst ēku plānu, griezumu, fasāžu un mezglu konstruēšanas un rasējumu noformēšanas prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina inženierbūvju rasēšanas standartus un noteikumus, projektu saturu un noformēšanu , kas tiks novērtēta uzrakstot kontroldarbu;
• Prot izstrādāt rasējumus zīmuļa tehnikā, sagatavot inženierbūvju rasējumus, tiks novērtēts iesniegtais dzīvojamās ēkas rasējumu komplekts;
• Spēj sagatavot ēku plānu, fasāžu, griezumu, mezglu, konstrukciju un ģenplāna rasējumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstruktoru dokumentu veidi . (1h)
2 Rasējumu formāts un apdares , līnijas, mērogi. (1h)
3 Izmēru atzīmēšana rasējumos. (2h)
4 Projektēšanas stadijas, rasējumu komplekti. (1h)
5 Apzīmējumi būvniecības rasējumos. (1h)
6 Ēku konstruktīvie elementi. (2h)
7 Ēku plānu rasējumi (5h)
8 Ēku griezumu rasējumi. (4h)
9 Iznesumi un norādes. (1h)
10 Ēku fasāžu rasējumi. (2h)
11 Būvobjekta ģenerālplāni. (2h)
12 Stiegrbetona konstrukciju rasējumi. (2h)
13 Metāla konstrukciju rasējumi. (2h)
14 Koka konstrukciju rasējumi. (2h)
15 Sanitārtehnisko sistēmu rasējumi. (1h)
16 Rasējumu komplekta sagatavošana. Nozares aktualitātes. (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs par mācību vielu, jāizstāv rasējumu un zīmējumu komplekts, saņemot ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāizstrādā un jānoformē rasējuma komplekts dzīvojamajai mājai uz A3 formāta lapām, zīmuļtehnikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādātajam darbam tiek vērtēts rasēšanas pamatnoteikumu ievērošanas principi attiecībā uz rasējumu noformēšanu un tehniskais izpildījums, kā arī rasējumos attēloto risinājumu tehnoloģiskā pielietojuma pareizība.

Obligātā literatūra

1. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. J. Auzukalns u.c. Rīga: RTU, 2007. 396 lpp.
2. Korojevs J. Rasēšana celtniekiem. Rīga: Zvaigzne, 1985. 275 lpp.
3. Latvijas valsts standarts. EN ISD 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.

Papildliteratūra

1. Latvijas valsts standarts. EN ISO 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi
2. Будасов Б.В., Георгиевский О.В. Строительное черчение. Москва: Стройиздат, 2002. 450 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā
"Būvniecība"