Kursa kods Arhi1023

Kredītpunkti 3

Arhitektūra I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

Arhi1025, Būvgrafika

BūvZ2047, Būvmateriāli

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Praktiskajos darbos un kursa projektā studenti apgūst iemaņas publisko un ražošanas ēku projekta izstrādāšanā. Kursa projekta mērķis ir apgūt ēku daļas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par dzīvojamām, publiskām un ražošanas ēkām, to klasifikāciju, konstruktīvo struktūru un vispārīgām prasībām. Galvenās ēku konstrukcijas: pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumti, logi, durvis un citi konstruktīvo ēku elementu projektēšanas jēdzieniem tiek apgūti kursa projekta izstrādes laikā. Tiek apgūti pamatprincipi dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, bērnu iestāžu, skolu, kinoteātru un sporta būvju, kā arī ražošanas ēku projektēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Pārzina ēku projektēšanas pamatus. Sabiedrisko un rūpniecības ēku un būvju mezglu risinājumus – kursa projekts.
• Prasmes: Prot izstrādāt būvniecības AR daļas rasējumus. Prot pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Prot orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zina būvmateriālu īpašības. Pārzina būtiskās prasības sabiedriskām un rūpniecības būvēm – kursa projekts.
• Kompetence: Spēj izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Spēj veikt būvprojektu AR daļas izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu. Prot izvērtēt un ievērot vides aizsardzības pasākumus – kursa projekts, tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa projekta uzdevums, objekta izvēle, apjoma noteikšana.
2. Izejas datu aprēķins, normatīvā bāze.
3. Sadzīves telpu aprēķins.
4. Norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas aprēķins
5. Konstruktīvo risinājumu apraksta sagatavošana.
a. Pamatnes (grunts) izvērtēšana
b. Pamatu variantu izvērtējums, aprēķins
c. Ēkas konstruktīvās shēmas variantu analīze un izvēle
d. Pārsegumu – siju, kopņu variantu analīze un izvēle
6. Inženierkomunikāciju apraksts.
7. Kursa projekta eksplikāciju satura un formas noformēšana
8. Kursa projekta specifikāciju satura un formas noformēšana
9. Novietnes plāna apzīmējumi, tehniskie ekonomiskie aprēķini un rādītāji, eksplikācija.
10. Grafisko rasējumu izstrāde
a. Stāvu plāni ar telpu eksplikāciju, specifikācijām un detaļu apzīmējumiem.
b. Griezumi
c. Pārseguma plāni ar detaļu specifikācijām
d. Jumta plāns ar apzīmējumiem
e. Grīdu plāns, specifikācijas
f. Fasādes ar apdares detaļu specifikāciju
11. Raksturīgie mezgli un detaļas – izolācijas materiālu izvēle.
12. Evakuācijas ceļu aprēķins, apzīmējumi un atspoguļojums kursa projektā.
Kursa darba noformējums, izdruka un brošēšana. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv atbilstoši izsniegtajam uzdevumam kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts sabiedriskai un rūpniecības ēkai jāizstrādā atbilstoši pasniedzēja izsniegtam kalendāram plānam. Uz rasējuma lapām AutoCad vidē jāizstrādā ģenerālplāns uz topogrāfiskā plāna, divas fasādes, ēkas stāvu plāni, šķērs un garengriezumi, pamatu, pārseguma un jumta plāni, vismaz trīs mezgli. Būvkonstrukciju un materiālu specifikācijas. Paskaidrojuma raksts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekts izstrādāts atbilstoši uzdevumam; kalendāram plānam; darba noformēšanas prasībām.
Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci aizstāvot patstāvīgi izstrādāto projektu.

Obligātā literatūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp
3. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.
4. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Germany: Wiley Blackwell, 2012., ISBN 978-1405192538

Papildliteratūra

1. Šterns H.Jumtu nesošās konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lp
2. McLeod V. Detail in Contemporary Timber Architecture. Laurence King, 2010. ISBN 9781856696418
3. Klanten R., Feireiss L. Build-On. Converted Architecture and Transformed Buildings. Germany: Gestalten, 2009. ISBN 9783899552591

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Obligāts kurs pirmā līmeņa profesionālās austākās izglītības studiju programmā "Būvniecība"