Kurs-Code VidZ5024

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)30.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Fredijs Dimiņš

Ersetzte Kurs

Ķīmi5003 [GKIM5003]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Cunningham, William P. Environmental Science. New York : McGraw-Hill Higher Education, 2010. 616 lpp.
2. Vides zinātne. M. Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
3. Kļaviņš M., Cimdiņš P. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 204 lpp.
4. Kļaviņš M. u.c. Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 173 lpp.
5. Manahan S.E. Environmental chemistry. 7th edition. Boca Raton etc.: Lewis Publishers, 2000. 898 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bliefert C. Umweltchemie, zweite, erweiterte Auflage. – Weinheim etc.: Wiley – VCH, 1997. - 510 S.
2. Connell D.W. Basic concepts of environmental chemistry. – Boca Raton etc.: Lewis Publishers, 1997. - 506 p.
3. Klimata pārmaiņas: izaicinājumi Latvijai starptautiskajā vidē (zinātniskā redaktore G. Reire). – Rīga: Zinātne, 2008. - 222 lpp.
4. Kļaviņš M. Atmosfēras ķīmija un gaisa piesārņojums. – Rīga: Elpa 2, 2000. -
166 lpp.
5. Kļaviņš M., Zaļoksnis J. Ekotoksikoloģija. – Rīga: LU, 2005. - 357 lpp.
6. Pastare S., Gigele R., Vīksna A. Dzeramais ūdens. – Rīga: LU, 2007. - 199 lpp.
7. Tyagi A. Climate change and global warming. – New Delhi: Rajat Publications, 2006. - 273 p.
8. Vides veselība Sastādījusi M. Eglīte. – Rīga: RSU, 2008. - 696 lpp.
9. Vircavs M. Vide, ietekmes un novērtējums: principi un analīze. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. - 248 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X
3. Zinātnisko rakstu meklētājs „Google Scholar Beta” http://scholar.google.lv