Kursa kods Vete3026

Kredītpunkti 4.50

Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Additional course materials Vete3026_ st.k.apakspr Spec.patol. izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Gorbačevska

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete3020, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Speciālās patoloģijas kurss apskata dzīvnieku orgānu sistēmu patoloģisko fizioloģiju un morfoloģiju makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī. Kursa otrajā daļā apgūst endokrīnās, limfātiskāssistēmas, CNS, skeleta – muskuļusistēmas, dzimumorgānusistēmas un ādaspatoloģijumorfoloģiju un fizioloģiju, to cēloņus, attīstības mehānismus, makro- un mikromorfoloģiju, patoloģisko diagnožu formulēšanas principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: raksturot endokrīnās, limfātiskās sistēmas, CNS, skeleta – muskuļu sistēmas, dzimumorgānu sistēmas un ādas patoloģiju patoloģiju cēloņus, attīstības mehānismus, to patoloģiski morfoloģisko ainu un pazīt orgānu patofizioloģiskos procesus– 6 kontroldarbi.
Prasmes: pazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos, atpazīt patoloģiskos procesus makroskopiskajos un histoloģiskos preparātos, formulēt morfoloģisko diagnozi pēc pārmaiņu veida; aprakstīt orgānu patofizioloģiskos procesus– praktiskie darbi.
Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus patoloģiskos gadījumus, lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi– mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Endokrīnās sistēmas patoloģija –6 h lekcijas un 5 h praktiskie darbi 1.kontroldarbsEndokrīnās sistēmas patoloģija 2. Limfātiskās sistēmas patoloģija – 6 h lekcijas un 5 h praktiskie darbi 2.kontroldarbs – Endokrīnās sistēmas patoloģija 3. CNS patoloģija – 6 h lekcijas un 5 h praktiskie darbi 3.kontroldarbs – CNS patoloģija 4. Skeleta – muskuļu sistēmas patoloģija – 5 h lekcijas un 6 h praktiskie darbi 4.kontroldarbs – Skeleta un muskuļu sistēmas patoloģija 5. Dzimumorgānu sistēmas patoloģija – 4 h lekcijas un 4 h praktiskie darbi 5.kontroldarbs – Dzimumorgānu sistēmas patoloģija 6. Ādas patoloģija– 4 h lekcijas un 4 h praktiskie darbi 6.kontroldarbs – Ādas patoloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti seši kontroldarbi un eksāmens. Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem.
Eksāmens tiek organizēts no divām daļām:
• rakstiska testa ar 100 jautājumiem, kas tiek vērtēts 10 baļļu sistēmā, zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta, ja ir pareizi atbildēti vizmas 70%no visiem jautājumiem;
• mutiskādaļa - biļete par kādu patoloģiju,kas tiek vērtēta atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Biļeti drīkst atbildēt tikai pēc sekmīgi nokārtota testa. Kopīgā eksāmena atzīme tiek aprēķināta kā vidējā atzīme no eksāmena testa un atbildētās biļetes vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease 6th ed. Elsevier, 2017. 1394 p. 2. Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals. 6th ed. Vol. 1-3. Elsevier, 2016. Vol.1. 798 p.; vol.2. 654 p., vol.3. 572 p. 3. Dunlop R.H., Malbert R.C.H Veterinary pathophysiology. Blackwell publishing, 2004. 530 p. 4. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga; Zvaigzne, 1988, 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Rooney J., Robertson J. Equine pathology. Iowa State University Press Ames, 1996. 482 p. 2. Schmidt R.E., Reavill D.R., Phalen D.N. Pathology of pet and aviary birds. Blackwell publishing, 2003. 234 p. 3. Meuten D.J. Tumors in domestic animals. Blackwell publishing, 2002. 788 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858 2. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975 3. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233 4. https://vet.uga.edu/ivcvm/courses/ 5. https://www.askjpc.org/vspo/ 6. http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm 7. http://www.cldavis.org/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna