Kursa kods Valo2059

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar mērniecību un zemes pārvaldību saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, kartogrāfija, GIS izmantošana mērniecībā, tālizpētes veidi, vide un ilgtspējīga attīstība, mērnieka darbā nepieciešamās prasmes, pienākumi (Kontroldarbs Nr. 1),
- kadastrs, zemes īpašuma reģistrēšanas kārtība, nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma tirgus, mājokļu tirgus, nekustamā īpašuma vērtēšana, zemes lietošanas plānošana,mērniecības instrumenti, fotogrammetrija (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar īpašumtiesībām, nekustamā īpašuma tirgu, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, aprakstos, lietišķās vēstulēs, mutiski- diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.

Kompetence: studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā. Terminoloģija zemes ierīcībā un mērniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.2h
2. Kartogrāfija. Ieskats karšu sastādīšanas vēsturē. Kartes mērogs. Virziens. Reljefs.2h
3. Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (GIS). GIS izmantošana mērniecībā.2h
4. Vides aizsardzības aspekti. ANO ilgtspējīgas attīstības jēdziens un mērķi.2h
5. Zemes mērniekam nepieciešamās prasmes un pienākumi. ES prasībām atbilstošs CV.2h
6. Kontroldarbs Nr.1. / Prezentēšanas prasmes. Prezentācijā lietojamā leksika.2h
7. Kadastra sistēmas Eiropas valstīs. Dānijas piemērs. Terminu definēšana.2h
8. Nekustamā īpašuma reģistrēšanas kārtība. Procedūras apraksts.2h
9. Nekustamā īpašuma tirgus Eiropā: dzīvojamais fonds, mājokļi, to īpašnieki. 2h
10. Darījumi ar nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Eseja.2h
11. Mājokļu raksturojums Eiropas Savienībā: to vecums, lielums, mājsaimniecību lielums.2h
12. Zemes lietojums pilsētās un laukos. Vārdu darināšanas principi.2h
13. Mērniecības instrumenti. Pielietojuma apraksts. Sarakste ar klientiem.2h
14. Fotogrammetrijas galvenās sastāvdaļas un funkcijas, to raksturojums.2h
15. Kontroldarbs Nr. 2. / Fotogrammetrijas produkti un pakalpojumi. Diskusija.2h
16. Studentu prezentācijas par patstāvīgā darba tēmu.2h
Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ½ no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Walsh S., Dooley J. Career Paths: Real Estate. Books 1 – 3. Express Publishing, 2018. 123 lpp. ISBN 9781471577000
2. Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths: Environmental Science. Books 1 - 3. Express Publishing. 2013. 123 p. ISBN 9781780986692
3. Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls. [tiešsaiste] (skatīts 25.01.2021.). Pieejams: https://termini.gov.lv/
4. Czerw A., Durlik B., Hryniewicz M. Geo-English. Wydawniciwa AGH, Krakow, 2010. 219p. ISBN 9788374643566

Papildliteratūra

1. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] [skatīts 25.01.2021.]. Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
2. McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 2017. 309 p. ISBN 101316631753
4. Linder W. Digital Photogrammetry. Springer. 2016. 209 p. ISBN 139783662504628

Periodika un citi informācijas avoti

1.Journal GEO Informatics [tiešsaiste] [Skatīts 25.01.2021.] Pieejams: http://www.geoinformatics.com
2. Environmental Science [tiešsaiste] [Skatīts 25.01.2021] Pieejams: http://www.environmentalscience.org/
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [tiešsaiste] [Skatīts 25.01.2021.] Pieejams: http://www.fao.org

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Zemes ierīcība un mērniecība pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas