Kursa kods Valo2039

Kredītpunkti 2.25

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Valo1031, Profesionālā angļu valoda I

Aizstātais kurss

ValoB007 [GVALB007] Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo profesionālās angļu valodas zināšanu un prasmju pilnveidi, lai būtu iespējams to praktiski pielietot gan ikdienā, gan zinātniskajā un gan profesionālajā dzīvē. Studiju kursā galvenokārt apskatītas tēmas, kas saistītas ar graudu pārstrādes, gaļas un zivju pārstrādes produktiem, kā arī ar pārtikas ražošanas procesa nodrošināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – studenti pilnveido savas profesionālās angļu valodas zināšanas dažādās ar pārtiku saistītās ražošanas nozarēs.– praktiskie darbi, 1. kolokvijs (mājas darbs) un kontroldarbs.
Prasmes – studenti spēj patstāvīgi formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, skaidrot procedūras saistībā ar pārtikas ražošanu un pārstrādi, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes – praktiskie darbi.
Kompetence – studentiem ir pilnveidota angļu speciālā lietojuma valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē un profesionālā darbībā – praktiskie darbi, 2. kolokvijs (mājas darbs) un terminu tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa prasības. Angļu valodas terminoloģija pārtikas ražošanas nozarē. Terminu vārdnīcas veidošana dažādās pārtikas ražošanas un ar to saistītajās nozarēs. (Praktiskais darbs – 1h)
2. Angļu valodas terminoloģija, kas saistīta ar graudu un to pārstrādes produktiem – maize, alus, spirts. (Praktiskais darbs – 4 h)
3. Angļu valodas terminoloģija, kas saistīta ar gaļas un zivju produktiem. 1. mājas darba prezentācija. Kontroldarbs. (Praktiskais darbs – 5h)
4. Terminoloģija, kas saistīta ar pārtikas atkritumu apsaimniekošanu; izejvielu un gatavās produkcijas uzglabāšanu; darbinieku personīgo higiēnu un higiēnas nodrošināšanu pārtikas ražotnē. Pārtikas drošība un ģenētiski modificēta pārtika. (Praktiskais darbs – 5h).
5. Terminoloģija, kas saistīta ar pārtikas ražošanas iekārtām un papildus aprīkojumu ražošanas nodrošināšanai (saldēšana, atkausēšana, cepšana, kaltēšana u.c.). Ūdens apgāde. (Praktiskais darbs – 3h).
6. Angļu valodas terminoloģija, kas saistīta ar produktu pārdošanu – iepakojums, dizains un reklāma. (Praktiskais darbs – 3h).
7. Pārtikas ražošanā lietoto angļu valodas terminu tests. 2. mājas darba prezentācija par patstāvīgā darba tēmu. (Praktiskais darbs – 3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena uzdevumu un vērtējumu veido:
-pārtikas ražošanā lietoto angļu valodas terminu tests (50%),
-divu mājas darbu prezentācija (50%).
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
-sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi;
-sastādīta semestra laikā apgūto pārtikas ražošanā lietoto terminu vārdnīca;
-savlaicīgi iesniegti mājas darbi. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

IIzstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto pārtikas ražošanas nozari;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un abu semestru mājas darba vērtējumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. Vickie A. Vaclavik. Elizabeth W. Christian. Tad Campbell. Essentials of Food Science (Food Science Text Series). Springer; 5th ed. 2021. 481 pages. ISBN-10 : 3030468135
2. Gerard L. Hasenhuettl. Richard W. Hartel. Food Emulsifiers and Their Applications. Springer; 3rd ed. 2019. 534 pages. ISBN-10 : 3030291855
3. Wei Chen. Lactic Acid Bacteria: Bioengineering and Industrial Applications. Springer; 1st ed. 2019. 292 pages. ISBN-10 : 9811372829
4. Lohith Kumar Dasarahally-Huligowda. Megh R. Goyal. Nanotechnology Applications in Dairy Science: Packaging, Processing, and Preservation (Innovations in Agricultural & Biological Engineering). Apple Academic Press; 2019. 314 pages. ISBN-10 : 1771887656
5. Gerhard Feiner. Meat products handbook Practical science and technology. New York Washington, DC, CRC Press, 2006. 629 pp. ISBN-13: 978-1-85573-955-0

Papildliteratūra

1. Alan Kelly. Molecules, Microbes, and Meals: The Surprising Science of Food; 2019. 288 pages. Oxford University press. ISBN 978-0-19-068769-4 2. Prabhat K. Nema Drying Technologies For Foods: Fundamentals and Applications. NIP; 2015. ISBN 978-0-88955-621-8.
3. Jan, Safia. Elements of Food Science NIPA; 2013. 238 pages. ISBN9789381450246
4. Dairy processing : improving quality / Cambridge : Woodhead publishing Limited ; CRC Press, 2003. 532 pp. ISBN-13: 978-1855736764

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Science and Technology https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652621 [skatīts: 25.01. 2021.]
2. Journal of food, agriculture and environment : science and technology . Helsinki, Finland : WFL Publisher www.wflpublisher.com/Journal [skatīts: 30.03. 2020.]
3. Food Quality and Preference https://www.journals.elsevier.com/food-quality-and-preference [skatīts: 25.01. 2021.]

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.