Kursa kods VadZ3057

Kredītpunkti 6

Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi3068, Celtniecības pamati

Ekon2130, Ekonomikas teorija

PārZ2004, Pārtikas procesi un iekārtas I

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas un izpratni par uzņēmējdarbības būtību, galvenajām kategorijām, uzņēmējdarbības vidi un saimniecisko darbību. Pārzina uzņēmuma dzīves cikla fāzes un izprot ekonomisko situāciju. Studenti iegūst praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanā un biznesa plāna veidošanā pārtikas rūpniecības uzņēmumiem. Spēj analizēt un izvērtēt saimnieciski – ekonomiskos ieguvumus un veikt aprēķinus to uzlabošanai, dažādu ārēju un iekšēju faktoru ietekmē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Spēj parādīt vispusīgas zināšanas par uzņēmējdarbību, to ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem faktoriem - kontroldarbs - tests, radošais darbs
2. Spēj parādīt specializētas zināšanas un izpratni par pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmējdarbību - grupu darbs, eksāmena darbs
3. Spēj parādīt plašas konceptuālās zināšanas par pārtikas uzņēmuma biznesa plāna izstrādes mērķiem, uzdevumiem, galvenajām funkcijām, kā arī tā izstrādāšanas gaitu - kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmena darbs
Profesionālās prasmes:
1. Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, ģenerēt un pamatot uzņēmējdarbības ideju un veikt nepieciešamās darbības uzņēmējdarbības uzsākšanai - radošais darbs, eksāmena darbs
2. Prasmes identificēt, analizēt, grupēt uzņēmējdarbību ietekmējošos faktorus - grupu darbs, eksāmena darbs
3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt pārtikas nozares informāciju un to izmantot biznesa plāna izstrādē - kontroldarbs ar aprēķiniem, eksāmena darbs
Vispārīgās prasmes:
1. Prot izskaidrot, pamatot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - eksāmena darba prezentācija
2. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, radoši risināt pārtikas uzņēmējdarbības problēmsituācijas - kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmena darbs
3. Spēj sadarboties un darboties komandā - grupu darbs
Kompetence
1. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus pārtikas nozares uzņēmējdarbības problēmām - kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmena darbs
2. Balstoties uz ražošanas tehnoloģijām un plānoto naudas plūsmu, spēj noteikt pārtikas ražošanas uzņēmējdarbības efektivitāti - kontroldarbi ar aprēķiniem, eksāmena darbs

3. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas un prasmes kvalitatīva pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmuma biznesa plāna izstrādē un realizācijā - eksāmena darbs

Kursa saturs(kalendārs)


1. Uzņēmējdarbības pamatjēdzieni un saimnieciskās darbības sistēma. (Lekcijas – 2h)
2. Uzņēmējdarbības vide. Uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās būtība un raksturojums. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 4h)
3. Uzņēmējs. Būtība, saturs, ietekmes faktori. Uzņēmums, to veidi, lielums, tautsaimnieciskā nozīme. Uzņēmuma funkcijas, to aprite. (Lekcijas – 2h)
4. Uzņēmējdarbības uzsākšana. Idejas būtība. Ideju avoti. Biznesa ideju ģenerēšanas metodes. Idejas ekonomiskā pamatošana. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 4h)
5. Uzņēmējdarbības resursi. Uzņēmējdarbības resursu būtība, klasifikācija. Resursu pielietošanas novērtējums. (Lekcijas – 2h)
6. Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats Latvijā. Saimnieciskās darbības veicēju klasifikācija. (Lekcijas – 2h)
7. Komercdarbības formas Latvijā. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
8. Uzņēmējdarbības dzīves cikls. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
9. Biznesa plāna raksturojums. (Lekcijas – 2h)
10. Uzņēmuma saimnieciskā un ražošanas darbība. Ražoto preču un pakalpojumu raksturojums. Ražoto preču un kapitāla aprites rādītāji, darījumu efektivitāte. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 4h)
11. Noieta tirgus pētījumi un analīze. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 4h)
12. Konkurenti un konkurences priekšrocības. Nozīmīgākie konkurenti un to produkti/pakalpojumi. Stipro un vājo pušu analīze. Konkurētspējas novērtēšana. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 3h)
13. Mārketinga plāns. Preču politika. Cenu politika. Noieta politika. Komunikācijas politika. Mārketinga budžets. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
14. Ražošanas plāns. Ražošanas tehnoloģijas, ražošanas programma, jaudas, ilgtermiņa ieguldījumu vajadzība, apgrozāmo līdzekļu vajadzība, izdevumu prognoze. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 2h)
15. Finanšu darbība un finansēšanas stratēģija. Peļņas vai zaudējuma aprēķina prognoze, plānoto finanšu rādītāju analīze. Finansēšanas avota izvēles pamatojums. Finansēšanas nosacījumi. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 4h)

16. Potenciālie riski. Riska veida noteikšana, cēloņa (avota) noteikšana, riska radīto seku noteikšana. (Lekcijas – 2h, praktiskie darbi – 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros – sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta viens kontroldarbs – testa veidā; divi kontroldarbi ar aprēķiniem. Jāizstrādā grupu darbs un radošais darbs, kas veicami praktisko darbu laikā auditorijā. Studiju kursa noslēguma vērtējums – eksāmens ar atzīmi, kuru veido eksāmena darbs un eksāmena darba prezentācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām, kopā tiek atvēlētas 96 stundas pilna laika studentiem un 128 stundas –nepilna laika studentiem. Patstāvīgās studijas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās testam - teorētiskā materiāla apguve; gatavošanās grupu darbam - datu vākšana un informācijas apkopošana; gatavošanās kontroldarbiem ar aprēķiniem; sagatavošanās radošajam darbam - praktisko uzņēmējdarbības gadījumu studēšana; eksāmena darbam nepieciešamās informācijas apkopošana, analīze un prezentācijas sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
o 10% – sekmīgi uzrakstīts (vismaz 4 balles) kontroldarbs testa veidā, par tematiem – uzņēmējdarbības pamatjēdzieni, uzņēmējs, uzņēmums, uzņēmējdarbības formas;
o 5% – radošais darbs - uzņēmējdarbības uzsākšana;
o 10% – grupu darbs- uzņēmējdarbības vide;
o 15% – sekmīgi uzrakstīts (vismaz 4 balles) kontroldarbs ar aprēķiniem - uzņēmuma saimnieciskā un ražošanas darbība;
o 20% – sekmīgi uzrakstīts (vismaz 4 balles) kontroldarbs ar aprēķiniem - finanšu darbība

o 40% – sekmīgi uzrakstīts un noprezentēts eksāmena darbs.

Obligātā literatūra

1. Alsiņa R. Mācies plānot. Biznesa plāna pamati. Rīga: Kamene, 2000. 75 lpp.
2. Chernev A. The marketing plan handbook 4th edition. USA: Cerebellum Press, 2014. 178 p.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
4. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF „Biznesa komplekss”, 2005. 93 lpp.
5. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.
6. Vīksne A. Savs bizness. Atkārtots un papildināts izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
7. Kaynak E., Meulenberg M. Food and Agribusiness Marketing in Europe E-Book, CRC Press , 2017. 228 p.
8. Osterwalder A., Pigneur Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2009. 288 p. ISBN 978-2-8399-0580-0
9. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
10. Casson M. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. Oxford University Press, 2008. 790 p.
11. Kalfagianni A., Skordili S. Localizing Global Food. Routledge, 2018. 218 p.
12. Forbat J. Entrepreneurship: The Seeds of Success. Harriman House Limited, 2007. 192 p.
13. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book SBPD Publications, 2016. 516 p.
14. Stokes D., Wilson N., Wilson N. Small Business Management and Entrepreneurship. Cengage Learning EMEA, 2010. 477 p.
15. Šarma R. Līderis bez titula: mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē. Rīga: Avots, 2011. 234 lpp.

Papildliteratūra

1. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.
3. Tansey G., D'Silva J. The Meat Business. Routledge, 2019. 272 p.
4. Komerclikums: LR likums. Stājas spēkā 01.01.2002. ar grozījumiem. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
5. Hofs K. Biznesa ekonomika. 2. izdevums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2010. 603 lpp.
6. Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vid.gov.lv/lv/pirmie-soli-toposajiem-uznemejiem
7. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
8. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapa. Pieejams: http://www.ur.gov.lv/
9. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapa // http://www.liaa.gov.lv
10. LR tiesību aktu mājas lapa // www.likumi.lv

11. LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa // http:// www.csb.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga. ISSN 1691-6018
2. International Journal of Production Economics. ISSN 0925-5273
3. Food Control. ISSN 0956-7135
4. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
5. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
6. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem