Код курса VadZ1018

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса19.02.2019

Разработчики курса

author

Lāsma Līcīte-Ķurbe

author

Aija Jurevica

Учебная литературa

1. Vispārīgā datu aizsardzības regula[tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. . Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
2. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011. 198 lpp.
3. Aizpuriete V. Microsoft Excel profesionālai izglītībai. Rīga, 2002. 252 lpp.
4. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 184 lpp.
5. Bucki L. A. Microsoft Word 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, Ind.: Wiley, 2013. 1010 p.
6. Walkenbach J. Excel 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, IN: Wiley, 2013. 1012 p.

7. Wempen F. Microsoft PowerPoint 2013 bible: the comprehensive tutorial resource. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 804 p.

Дополнительная литература

1. Žemaitis V. Microsoft Word: no iesācēja līdz lietpratējam. 2. izd., ar labojumiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 164 lpp.
2. Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 139 lpp.
3. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 220 lpp.
4. Dans P. Valdes sanāksmes. Rīga: Lietišķās informācijas dienests 2010. 152 lpp.
5. Excel help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.] Pieejams: https://support.office.com/en-US/Excel
6. PowerPoint help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. Pieejams: https://support.office.com/en-US/PowerPoint

7. Word help center [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2019.]. Pieejams: https://support.office.com/en-US/Word

Периодика и другие источники информации

1. Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze. Pieejams: https://www.csb.gov.lv
2. Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat. Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat

3. Sciencedirect datu bāze. Pieejams: https://www.sciencedirect.com