Kursa kods TraZ3022

Kredītpunkti 3

Autoceļi un satiksmes vadība

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst autoceļu uzbūvi, galvenos kustības daudzuma rādītājus, autoceļa šķērsprofila tipus un elementus. Studiju kursā tiek apskatīti autoceļu segu tipi un konstrukcija, autoceļu aprīkojums, uzturēšanas un remonta darbi, satiksmes drošība, automobiļa vadītāja darba psihofizioloģijas pamati, transporta plūsmu teorijas pamati un satiksmes vadības tehniskie līdzekļi, satiksmes modelēšanas programmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina autoceļu klasifikāciju, šķērsprofilu variantus un to elementus, kā arī ceļu slodzes – 1. kontroldarbs
• Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas, veicot autoceļu slodzes aprēķinus – praktiskie darbi
• Pārzina autoceļu segu uzbūvi, remontu, satiksmes organizācijas problēmas, satiksmes vadības pamatprincipus, tehniskos līdzekļus – 2. kontroldarbs
• Spēj noteikt ceļu segu deformācijas, to rašanās iemeslus un pamatot remonta variantus – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Satiksmes ceļu tīkla loma transportā un sadzīvē. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
2. Autoceļu administratīvā un tehniskā klasifikācija. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
3. Ceļu slodzes parametri, to noteikšana. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
4. Autoceļu šķērsprofils, tā tipi un elementi. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
5. Autoceļa elementi plānā. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
6. Ceļa garenprofils un tā elementi. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
7. Autoceļu mezgli. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
1.kontroldarbs: Autoceļu klasifikācija, profili un to elementi, ceļu slodzes.
8. Autoceļu segas. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
9. Autoceļu aprīkojums. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
10. Autoceļu uzturēšana un remonts. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
11. Transporta plūsmu teorija. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
12. Satiksmes organizācija specifiskos apstākļos, bīstamo autoceļu posmu noteikšana. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
13. Satiksmes organizācijas metodiskie pamati. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
14. Satiksmes vadība, tās tehniskie līdzekļi. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
15. Satiksmes organizācijas pasākumu ekonomiskā efektivitāte. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
16. Satiksmes modelēšanas programmas un to praktiskā pielietošana. (1 h lekc., 1 h prakt.d.)
2.kontroldarbs: Autoceļu segu uzbūve, remonts, satiksmes organizācijas problēmas, satiksmes vadības pamatprincipi, tehniskie līdzekļi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Jābūt uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, ieskaitītiem praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kopējo studiju kursa vērtējumu veido eksāmena atzīme.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar noteikto praktisko darbu vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Šmigins R. Autoceļi un satiksmes vadība. Jelgava: LLU, 2008. 100 lpp. 2. Mannering F.L., Washburn S.S. Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis. Singapore: Wiley, 2013. 330 p. 3. Slinn M., Guest P., Matthews P. Traffic engineering design: principles and practice. Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. 232 p. 4. Traffic simulation and data: validation methods and applications. Boca Raton, FL: CRC Press, 2017. 245 p.

Papildliteratūra

1. Bidzāns J. Pilsētu ceļi, ielas un laukumi. Rīgas Tehniskā universitāte. Ceļu un tiltu katedra. Rīga: RTU, 2007. 88 lpp. 2. Zemītis M. Autoceļu ekspluatācija. Rīga: RTU, 2007. 75 lpp. Pieejams tiešsaistē: http://www.bf.rtu.lv/documents/edu/autocelu_ekpl.pdf 3. Handbook of transport systems and traffic control. Edited by K. J. Button, D. A. Hensher. Amsterdam: Pergamon, 2001. 602 p.

Piezīmes

Studiju kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Tehniskais eksperts” pilna un nepilna laika studijās.