Course code Peda2021

Credit points 2

IT in Education I

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for laboratory classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation10.03.2015

Responsible UnitInstitute of Education and Home Economics

Course developer

author Izglītības un mājsaimniecības institūts

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Course abstract

The course gives knowledge about possibilities of information and communication technologies integration (ICT) at development of housekeeping and visual art course. Students acquire skills organize test works. Students acquire skills choose respective ICT in a concrete pedagogical situation.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge and critical understanding about possibilities to use information and communication technologies and about principles of an ICT choice in housekeeping and visual art.
• Skills to evaluate and discuss an information technologies choice for the organisation of housekeeping and visual art educational process; to find the pedagogical approach in solution of problems.
• Competence independently to search and analyse the information for creation of new integrated approaches; to use skills to integrate ICT for creation of interactive learning materials in housekeeping and visual art.

Compulsory reading

1. Darba apstākļi un veselība darbā: ES PHARE Latvijas – Spānijas divpusējās sadarbības projekts. Rīga: Labklājības ministrija, 2004. 144 lpp.
2. Hjūsa S. Teksta un grafikas dizains soli pa solim. Lielvārde: Lielvārds, 2003. 192 lpp.
3. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Efektīva komunikācija un mērķtiecīga tehnisko līdzekļu lietošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp.

Further reading

1. Vronska N. Topošo skolotāju IKT integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā. Promocijas darbs. Jelgava, 2012.
2. Волкова Е. Photoshop CS2. Художественные приемы и профессиональные хитрости. Санкт-Петербург: Питер, 2006.
3. Леонтьев В. Азбука работы на компьютере с фото, музыкой и видео. Москва: Олма-Пресс, 2006.

Periodicals and other sources

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mājas vide izglītībā un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Profesionālās izglītības skolotājs pilna un nepilna laika studijās.