Kursa kods PārZ3011

Kredītpunkti 3

Mikrobioloģija II

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Līga Skudra

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Ķīmi3005, Bioķīmija

PārZ1003, Pārtikas izejvielu bioloģija

PārZ3010, Mikrobioloģija I

Kursa anotācija

Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par dažādu mikroorganismu pielietojumu pārtikas produktu ražošanā, iepazīstās ar raksturīgāko pārtikas produktu mikrofloru, tās izmaiņām produktu uzglabāšanas laikā un mikrobiālās izcelsmes defektu rašanos pārtikas produktos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Teorētiskas zināšanas un izpratne par mikroorganismu metabolītu izmantošanu pārtikas sistēmās, pārtikas produktu mikrobioloģisko drošību un nekaitīgumu – lekcijas un kontroldarbi.
Prasme veikt pārtikas produktu mikrobioloģiskās analīzes, kā arī analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus – laboratorijas darbi.

Kompetences par pārtikas produktu mikrobioloģisko testēšanu spēkā esošajai likumdošanai – lekcijas, laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Svaigpiena mikrobiālās piesārņošanās avoti. Svaigpiena mikrofloras raksturojums. 1. laboratorijas darbs Piena mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 3h)
2. Atdzesētās gaļas mikrobiālās piesārņošanās avoti. Gaļas produktu mikrofloras raksturojums. 2. laboratorijas darbs Desu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 3h)
3. Olu un olu produktu mikrofloras raksturojums. Svaigu zivju mikrofloras raksturojums. 3. laboratorijas darbs Olu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 3h)
4. Zivju produktu mikroflora. Graudu epifītā mikroflora. 1. kontroldarbs. 4. laboratorijas darbs Sauso pārtikas produktu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 3h)
5. Miltu mikroflora. Miltu konditorejas izstrādājumu mikroflora. 5. laboratorijas darbs Konditorejas izstrādājumu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 3h)
6. Augļu mikroflora. Dārzeņu mikroflora. 6. laboratorijas darbs Augļu sulu mikrobioloģisikā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 4h)
7. Bezalkoholisko dzērienu un alus mikroflora. Patogēnie mikroorganismi dzīvnieku valsts izejvielās un produktos. 7. laboratorijas darbs Dzērienu mikrobioloģiskā kontrole. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 4h)
8. Patogēnie mikroorganismi augu valsts izejvielās un produktos. 2. kontroldarbs. (Lekcijas – 1h, laboratorijas darbi – 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Studentiem semestru laikā sekmīgi jāuzraksta divi kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbiem par pārtikas produktu mikrobioloģisko piesārņojumu un laboratorijas darbu aizstāvēšana, analizējot iegūtos rezultātus par pārtikas produktos esošajiem mikroorganismiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ja ir nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi un sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti abi kontroldarbi par teoriju, tad students iegūst ieskaiti priekšmetā.

Obligātā literatūra

1. Nikolajieva V. Pārtikas mikrobioloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007, 130 lpp.
2. Microbiology handbook. Dairy products / edited by Rhea Fernandes. - Leatherhead : Leatherhead Food International ; Cambridge : Royal Society of Chemistry, c2009. - xiii, 173 lpp.
3. Microbiology handbook. Fish and seafood / edited by Rhea Fernandes. - Leatherhead : Leatherhead Food International ; Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2009. - xiv, 258 lpp.

4. Microbiology handbook. Meat products / edited by Rhea Fernandes. - Leatherhead : Leatherhead Food International ; Cambridge : Royal Society of Chemistry, 2009. - xiv, 297 lpp.

Papildliteratūra

Handbook of brewing : processes, technology, markets / edited by Hans Michael Eßlinger. - Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2009. - xxxi, 746 lpp.
Encyclopedia of microbiology / editor in chief Moselio Schaechter. - 3rd ed. - London : Academic Press, 2009. - 6 sēj.
Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas

Periodika un citi informācijas avoti

Taylor & Francis Group CRCnetBASE e-grāmatas

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.