Kursa kods MatZ5035

Kredītpunkti 9

Koksnes lietošana konstrukcijās IV

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits171

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ5024, Koksnes lietošana konstrukcijās I

MatZ5025, Koksnes lietošana konstrukcijās II

MatZ5034, Koksnes lietošana konstrukcijās III

Kursa anotācija

Koksne ir būvmateriāls, kas līdz šim tika izmantots pamatā privātā sektora ēku būvniecībā. Taču Eiropā tas jau ir plaši pazīstams kā sabiedrisko ēku būvniecības elementu sastāvdaļa. Pēdējā gadsimta laikā daudzās Eiropas valstīs veikto pētījumu un konstrukciju ekspluatācijas pieredzes vispusīgas analīzes rezultātā ir izstrādāti būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi. Šo principu ieviešanas pamatnosacījumi tiek apskatīti šajā studiju kursā, bet skatoties no praktiskā pielietojuma, projektējot ar datorprogrammām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes kā konstrukciju materiāla priekšrocībām un trūkumiem (patstāvīgā darba aizstāvēšana un mutiska ieskaite). Prasmes veikt dažādu koksnes produktu un izstrādājumu projektēšanas darbus, tajā skaitā, izmantojot arī piedāvātās projektēšanas programmas (patstāvīgā darba aizstāvēšana un mutiska ieskaite). Kompetence atrast labāko, ekoloģisko un ekonomiski izdevīgāko projektētā koksnes produkta izstrādes un izpildes variantu (patstāvīgā darba aizstāvēšana un mutiska ieskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

1.Koka konstrukciju elementu savienojumu galvenie veidi (lekcijas 4 stundas)
2.Koka izmantošana būvniecībā (lekcijas 4 stundas)
3.Koksnes īpašību prognozēšana nesošajos un nenesošajos konstrukciju elementos (lekcijas 4 stundas)
4.Koka konstrukciju projektēšanas programmu apguve (prakstiskie darbi 60 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāaizstāv patstāvīgais darbs un mutiskajā ieskaitē jāiegūst pozitīvs vērtējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlēto tematiku saistībā ar studiju kursa plānu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
Patstāvīgais darbs - 90%
Mutiska ieskaite - 10%

Obligātā literatūra

1. Bowyer L.J., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science: An Introduction. 5th Edition. Wiley-Blackwell, 2007. 576 p.
2. Hoadley R.B. Understanding Wood: A Craftsman's Guide to Wood Technology. The Taunton Press, 2000. 288 p.
3. Timber engineering. Edited by S. Thelandersson, H. J. Larsen. Chichester etc.:John Wiley & Son, 2003. 446 lpp.
4. Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5. London: TRADA Institution of Structural Engineers, 2007. 258 p.

Papildliteratūra

1. Bowyer J.L., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science: An Introductin. 4th edition. Lowa State: Press A.Blacwell Publishing Commpany, 2003. 554 p.
2. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana I. Jelgava: LLU, 2008. 259 lpp.
3. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana II. Jelgava: LLU, 2011. 208 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN: 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursu daļā.