Kursa kods MežZ5044

Kredītpunkti 3

Meža resursu pārvaldība II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Priekšzināšanas

MežZ5043, Meža resursu pārvaldība I

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm mežzinātņe, meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kādā virzienā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
pārzin par jaunākajām tendencēm meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā (prakt.d.).
prot formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvēm.(prakt.d.)
atbildīgi kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.(prakt.d.)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Nekustamo īpašumu apsaimniekošana (lekcija 2 h)
2.Meža selekcija meža adaptācijas un klimata izmaiņu kontekstā (lekcija 2 h)
3.Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas un jaunākais mežkopībā (lekcija 2 h)
4.Meža atjaunošana un kopšana (lekcija 2 h)
5.Meža aizsardzība un ugunsdzēsība (lekcija 2 h)
6.Mežkopības zinātniskā attīstība (lekcija 2 h)
7.Mežkopības aktuālie pētījumi (lekcija 2 h)
8.Ainavas un ekoloģiskās perspektīvas meža ekosistēmās(lekcija 2 h)
9.Ainavas un ekoloģiskās perspektīvas meža ekosistēmās (prakt.d. 4 h)
10.Meža nekoksnes vērtības (lekcija 2 h)
11.Zemes dzīles, to apsaimniekošana (lekcija 2 h)
12.Meža izmantošana un tās nozīme meža apsaimniekošanā (lekcija 1 h)
13.Koksnes produktu ražošana un piegādes (prakt.d. 4 h)
14.Koksnes produktu ražošana un piegādes (lekcija 1 h)
15.Koka konstrukciju izmantošanas un dizaina attīstības tendences (lekcija 1 h)
16.Jaunākās paaudzes koksnes pārstrādes tehnoloģijas, tās pielietojums un sniegtās iespējas (lekcija 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām, jāsagatavo un jāaizstāv 1 referāts un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstīta iieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam (50 % no kopējā vērtējuma) un sekmīgi nokārtotām eksāmenam (50 % no kopējā vērtējuma). Eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127
2. European Journal of Forest Research. ISSN: 1612-4669
3. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581
4. Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.silava.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness. ISSN 1407-2041
3. Mežzinātne. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Meža fakultātes maģistra studiju programmas "Mežzinātne" studentiem.