Kursa kods MežZ5034

Kredītpunkti 4.50

Kokaugu plantācijas

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

BiolP001, Dendroloģija

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par kokaugu stādījumiem un plantāciju mežu ierīkošanas tehnoloģijām un likumdošanu, kokaugu sugu un stādmateriāla izvēli, stādīšanas tehniku, kopšanu un novākšanu. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu produktivitāti un ekonomisko ieguvumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - maģistranti apguvuši jaunākās tendences un iepazinušies ar atziņām par kokaugu stādījumiem un plantāciju mežiem. Spēj izvēlēties attiecīgajai vietai un apstākļiem piemērotas kokaugu sugas, jo ir ieguvuši zināšanas par tām nepieciešamajiem audzēšanas apstākļiem un agrotehniku - 1. kontr., 2 mācību ekskursijas.
• Prasme - iepazinušies ar jaunākajiem kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ierīkošanas, apsaimniekošanas un novākšanas tehnoloģijām, spēj izvēlēties piemērotāko. Prot plānot un aprēķināt nepieciešamos resursus, paredzamos izdevumus un ieguvumus. tai skaitā ekoloģiskās pēdas nospiedumu - 2. kontr., seminārs.
• Kompetence - izprot un spēj argumentēt kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ierīkošanas pamatotību no ilgtspējīgas saimniekošanas viedokļa - 3. kontr., seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24 h)
Kokaugu stādījumos un plantāciju mežos audzējamās koku sugas pasaulē un Latvijā. Likumdošanas prasības attiecībā uz kokaugu plantāciju ierīkošanu. (2 h)
Stādāmā materiāla veida izvēle, iegādes prasības un kvalitāte. (1 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu vietas izvēle atkarībā no ieaudzējamās kokaugu sugas. Augsnes sagatavošana. (2 h)
Stādīšanas termiņi. Stādīšanas shēmas un tehnika. Mēslošana. (2 h).
Kokaugu sugu izvēle atbilstošiem augšanas apstākļiem un kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ierīkošanai - 1. kontroldarbs (1 h).
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ierīkošanas ekoloģiskie aspekti. Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu SEG gāzu emisiju samazināšanas kontekstā. (2 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu agrotehniskā kopšana. (1 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu apsaimniekošanas riska faktori, to apkarošana un ierobežošana. (2 h)
Dažādu kokaugu stādījumu un plantāciju mežu kopšanas īpatnības. (1 h)
Augošu koku atzarošana. (1 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu aizsardzība. Sugu maiņa. (2 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ekoloģiskie aspekti, kopšana, aizsardzība un kokaugu augšanas gaita - 2. kontroldarbs (1 h).
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu apsaimniekošanas tehnoloģijas un darbu mehanizācija. (1h)
Produkcijas ieguves laiki un ražošanas cikli. (1 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu pirmā iespējamā produkcija. Plantāciju mežu prognozējamā krāja. (1 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu produkcijas izmantošana. (1 h)
Plantāciju mežu koksnes kvalitāte. (1 h)
Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu "ražas" novākšana un izmantošana - 3. kontroldarbs. (1 h)
Praktiskie darbi (24 h)
2 dienas jāpiedalās mācību ekskursijās, apmeklējot dažāda veida kokaugu stādījumus un plantāciju mežus. (16 h).
Praktisko darbu izstrāde notiek grupās, veicot kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ierīkošanas plāna-shēmas izstrādi, plānojot arī kopšanu un aizsardzību, novākšanu un produkcijas izmantošanu, nepieciešamos resursus, paredzamos izdevumus un ieguvumus u.c., jāsagatavo grupas atskaite un 2 prezentācijas par kokaugu stādījumu (7 h + 1 h sem.) un plantāciju mežu (7 h + 1 h sem.) ierīkošanu konkrētai kokaugu sugai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 10% no visu paredzēto nodarbību skaita. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem trim kontroldarbiem (1.kont. „Kokaugu sugu izvēle konkrētiem augšanas apstākļiem un kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ierīkošanai”; 2.kontr.„Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu ekoloģiskie aspekti, kopšana, aizsardzība un kokaugu augšanas gaita.” 3.kontr. „Kokaugu stādījumu un plantāciju mežu "ražas" novākšana un izmantošana”.) Jāpiedalās mācību ekskursijās, praktiskajos darbos un jāveic patstāvīgais darbs. Katrai darba grupai sekmīgi sagatavotas atskaites un noprezentētas sagatavotās prezentācijas: „N kokaugu stādījums(i)” un „N plantāciju meža ierīkošana”.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iepazīstas ar pieejamajām jaunākajām aktualitātēm. Patstāvīgi jāturpina lekcijās un praktiskos darbos iegūtās informācijas redzesloka papildināšana, izmantojot studiju programmā un prezentācijās norādīto pamatliteratūru, papildliteratūru un internetā pieejamos zinātniskos resursus. Grupām patstāvīgi jāstrādā, lai sagatavotos trim kontroldarbiem un uzrakstītu atskaiti un sagatavotu prezentācijas (katrai darba grupai viena - „N kokaugu stādījums(i)” un otra „N plantāciju meža ierīkošana”; katras prezentācijas ilgums 15 min.+5 min. diskusijas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska un rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu un praktisko darbu (atskaites un prezentāciju) kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Daugaviete M., Dambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. (2017) Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Salaspils: LVMI Silava. DU AA Saule, 470 lpp.
2. Dimitriou I., Rutz D. (2015) Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata. Tulkoja D.Lazdiņa, LVMI Silava. Minhene, Vācija: WIP Renewable Energies, 108 lpp.
3. Baltalksnis Latvijā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vad. M. Daugavietis; red. K. Kalniņa. Salaspils: LVMI Silava, 2006. 129 lpp.
4 Elfing B., Nystrom K. Stability of site index in Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations over year of planting in the period 1900-1977 in Sweden. In: Growth trends in European Forests. Berlin: Springer_Verlag Berlin Keiderberg. 2002. 283 p.
5. Daugaviete M. Above-ground Biomass in Young Grey Alder (Alnus incana (L.) Monech) stands. Baltic Forestry 17 (1), 2011. 76-82. ISSN 1392-1355
Halldorsson G., Oddsdottir E.S., Sigurdsson B.D. (Eds) AFFORNORD. Effects of afforestation on ecosystems, landscape and rural development. Reykholt, Iceland: TemaNord:, 2008. 562 p. ISBN 978-92-893-1718-4

Papildliteratūra

1. Liepiņš K. (2011) Growth of silverbirch (Betula pendula Roth.) in plantations on farmlands In Latvia. Mežzinātne, vol. 23(56), pp. 3-14.
2. Kas ir hibrīdā apse? Pieejams: http://www.silava.lv/userfiles/file/apse_optim.pdf
3. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2.daļa Meža fitopatoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 173 lpp.
4. Miezīte O. (2015) Meža aizsardzība un apsardzība. 1.daļa Meža entomoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 172 lpp.
5. Brown C. The global autlook for future wood supply from forest plantationd. FAO Working Paper No GFPOS/WP/03, 2000. 156.p. ISBN: 978-1-876851-38-5
6.Edited by J.G. Poplars and Willows Trees for Society and the Environmen USA and J. Richardson Poplar Council of Canada, Ottawa, Ontario, Canada ISBN: 978 92 5 107185 4 (FAO)
7.Grosse W., Landgraf D., Scholz V., Brummack J. Ernte und Aufbereitung von Plantagenholz Schweiz Z Forstwes 159(6): 114-119.
8.Caslin B., Finnan J., Mc Cracke A. (eds) Willow Varietal Identification Guide. ISBN 101-84170-590-X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautisks zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN: 1392-1355 3. International Scientific Journal Baltic Forestry. http://www.balticforestry.mi.lt/
2. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN: 1407-270X. http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx

Piezīmes

akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Mežzinātne"