Код курса MežZ4023

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса07.01.2021

Разработчики курса

author

Jānis Krūmiņš

author

Sigita Alksne

Учебная литературa

• Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: SIA “ET CETERA”, 2002. 92 lpp.
• Grīnfelds A. Meža darbu izmaksas: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2004. 31 lpp.
• Klemperer W. D. Forest resource economics and finance. New York etc.: McGraw-Hill, Inc., 1996. 551 p.
• Gregory G. R., Resource economics for foresters. New York etc.: John Wiley &Sons, Inc., 1987. 477 p.

Дополнительная литература

• Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2016. 219 lpp.
• Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Rīga: A/s “Latvijas valsts meži”, 2008. 108 lpp.
• Meža enciklopēdija. Autoru kolektīvs J. Broka vadībā. Rīga : Zelta Grauds.

Периодика и другие источники информации

• Žurnāls “Baltijas Koks”. ISSN 1407-6667
• Laikraksts “Meža Avīze”. ISSN 1407-6187