Код курса Mate2037

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса18.10.2021

Разработчик курса

author

Laima Bērziņa

Учебная литературa

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību Centrs, 2006. 364 lpp.
2. Smotrovs J. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika II. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 136 lpp.
3. Grīnglazs L., Kopitovs J. Matemātiskā statistika: ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga: Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2003. 310 lpp.
4. Krastiņš O. Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Дополнительная литература

1. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 1998. 436 lpp.
2. Kottegoda N.T. Applied Statistics for Civil and Environmental Engineers. Oxford;Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008. 718 p.

Периодика и другие источники информации

1. Environmental and Ecological Statistics. Publisher Springer US. ISSN: 1573-3009 (electronic version)
2. Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics. Publisher Springer US. ISSN: 1537-2693 (electronic version)