Kursa kods MašZ5031

Kredītpunkti 3

Datorizētā projektēšana, modelēšana un ražošana

Zinātnes nozareMašīnzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits4

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt maģistratūras studentus ar mūsdienu tendencēm datorizētajā iekārtu projektēšanā, modelēšanā, izstrādes un ražošanas procesā. Kursā padziļināti tiek apskatīti elektronisko spiesto shēmu, iegultās programmatūras un iekārtu mehāniskās daļas izstrādes un ražošanas process, automatizētu eksperimentu un rūpniecisko testu veikšana. Kursa laikā maģistratūras studenti izmanto un iepazīstas ar CAD un CAM programmatūru minēto izstrādes un ražošanas aktivitāšu veikšanai, kvalitātes vadībai un produktu dokumentācijas sagatavošanai. Kursa apguve noris laboratorijas darbu izstrādes veidā grupās līdz trīs cilvēki. Katras grupas darbu tematika var tikt savstarpēji sasaistīta vienā projektā visa kursa izpildes laikā. Iegūtās zināšanas ir izmantojamas gan ražošanā, gan ar tehnisku iekārtu izmantošanu saistītajos zinātniskajos pētījumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina: mūsdienu CAD un CAM programmatūras iespējas elektronisko un mehānisko iekārtu un sistēmu izstrādē – laboratorijas darbi un to rezultātu prezentēšana. • Spēj: izvēlēties nepieciešamos datorizētās projektēšanas rīkus iekārtu ražošanā un zinātnisko pētījumu veikšanā – laboratorijas darbi un to rezultātu prezentēšana. • Prot: realizēt no jauna vai pilnveidot iekārtu izstrādes procesu, izmantojot pieejamos datorizētās projektēšanas un ražošanas līdzekļus – laboratorijas darbi un to rezultātu prezentēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. CAD, CAM ievads. (1h)
2. Elektronisko shēmu modelēšana, SPICE (1. laboratorijas darbs). (2h)
3. Elektronisko shēmu izstrādes process, DipTrace programmpakete (2. laboratorijas darbs) (5h)
4. Elektronisko shēmu ražošanas process, CircuitCAM (1h)
5. Automatizētā koda izstrāde iegultajām sistēmām, iegulto plašu perifērijas un vadības konfigurēšana, iegultās programmas darbības organizēšana (3. laboratorijas darbs) (5h)
6. Laboratorijas iekārtu programmatūras interfeisi, osciloskops, funkciju ģenerators, barošanas avots (4. laboratorijas darbs) (4h)
7. Iekārtas mehāniskās daļas modelēšana SolidWorks vidē (5. laboratorijas darbs) (4h)
8. Ražošanas datorvadības darbagaldi, Mastercam programmatūra (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti 5 laboratorijas darbi, prezentēti to rezultāti. Darbi tiek pildīti grupās līdz 3 cilvēki.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu sagatavošana prezentēšanai – tabulu un grafiku noformēšana datorsalikumā, elektroniski uzkrāto datu apstrāde.
Patstāvīgas literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbu publiska prezentēšana, atbildes uz klātesošo jautājumiem. Katra laboratorijas darba atzīmi pēc 10 ballu skalas sastāda: darba izpildes apraksta kvalitāte (40%), prezentācijas kvalitāte (30%), atbildes uz jautājumiem (30%).

Obligātā literatūra

1. Kraus G. SPICE - Simulation using LTspice IV. Elektronikschule Tettnang, 2010.
2. Rosales-Morales, V. Y., Alor-Hernandez, G., Garca-Alcaraz, J. L., Zatarain-Cabada, R., Barrnn-Estrada, M. L. An analysis of tools for automatic software development and automatic code generation. Revista Facultad de Ingeniera. Universidad de Antioquia, No. 77, 2015, p. 75–87.
3. Tran P. SOLIDWORKS 2016. Intermediate skills. Mission, KS: SDC Publications, 2016. 365 p. ISBN 9781630570163.

Papildliteratūra

1. Nulle I., Dobelis M. SolidWorks pamati. E-studiju metodiskie materiāli studiju kursiem „Mašīnu datorizētā projektēšana” un “Datorprojektēšana”. 2018. 129 lpp.
2. DipTrace tutorial, 2018. [tiešsaiste][skatīts: 11.03.2019.]. Pieejams: https://diptrace.com/books/tutorial.pdf
3. Rao P. N. CAD/CAM: Principles and Application. TataMcGraw hill. 2011

Periodika un citi informācijas avoti

1. Современные технологии автоматизации. [tiešsaiste]. ISSN 0206-975Х. [skatīts: 11.03.2019.]. Pieejams: http://www.cta.ru/
2. “CAD/CAM/CAE Observer” [tiešsaiste][skatīts: 11.03.2019.]. Pieejams: http://www.cadcamcae.lv/arch.html
3. “QP/C™ (Quantum Platform in C)” [tiešsaiste][skatīts: 11.03.2019.]. Pieejams: http://www.state-machine.com/qpc/index.html

Piezīmes

Informācijas tehnoloģijas, Maģistra