Kursa kods MašZ4046

Kredītpunkti 2.25

Mašīnu datorizētā projektēšana II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnu projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā60

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MašZ4045, Mašīnu datorizētā projektēšana I

Aizstātais kurss

MmehK001 [GMMEK001] Mašīnu datorizētā projektēšana II

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir gūt padziļinātu izpratni par datorizētās projektēšanas jēdzienu un datorgrafikas pielietošanas iespējām inženierproblēmu risināšanā un procesa automatizācijā. Praktiski studenti apgūst detaļu un kopsalikumu modelēšanas principus, automātisku rasējumu izveidošanu un noformēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - saprot modelēšanas pamatprincipus. Pārzina detaļu un kopsalikuma digitālo prototipu modelēšanas metodes izmantojot pamatpazīmes un standarta salāgojumu veidus. Zina detaļu un kopsalikuma modeļu rasējumu automātiskās izveidošanas iespējas. Zināšanas tiek novērtētas ar kursa darbu.
Prasmes - prot modelēt detaļas ar vairākām pamatpazīmēm, veidot automātiskus detaļu skatus un griezumus un noformēt rasējumus atbilstoši LVS un ISO standartu prasībām. Darbojas ar standartizēto izstrādājumu bibliotēkas elementiem. Prasmes tiek novērtētas ar kursa darbu.

Kompetence – spēja izmantot iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes praktiskā darbā un studijās inženierproblēmu risināšanai. Kompenences tiek novērtētas ar kursa darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mehānisma detaļu modeļu konstruēšana programmatūrā SolidWorks.
2. Iekārtas vai atsevišķa tās mezgla kopsalikuma modeļa izveide.
3. Vārpstas rasējuma izstrāde.
4. Siksnu skriemeļa vai ķēžrata rasējuma izstrāde.
5. Locītas lokšņveida detaļas rasējuma izstrāde.
6. Iekārtas vai mezgla rāmja kopsalikuma rasējuma un specifikācijas izstrāde.
7. Iekārtas vai mezgla rāmja kopsalikuma rasējuma un specifikācijas izstrāde.
8. Iekārtas vai mezgla kopsalikuma rasējuma un specifikācijas izstrāde.
9. Iekārtas vai mezgla kopsalikuma rasējuma un specifikācijas izstrāde.

10. Kursa darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem ieskaiti ar atzīmi, ja sekmīgi izstrādājis un prezentējis savu kursa darbu.
Kursa darbs jāatrāda un jāpastāsta par izpildes gaitu, kā arī jāatbild uz teorētiskiem jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgo darbu laikā jāizstrādā mācībspēka norādītās iekārtas (ar piedziņas mehānismu) 3D digitālie prototipi un rasējumi. Studentiem tiek organizētas konsultācijas par kursa saturā norādītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja detaļas/kopsalikuma modelī un rasējumos nav pieļautas būtiskas kļūdas un vismaz 50% no teorētiskajiem jautājumiem ir atbildēti pareizi.
Augstu vērtējumu students saņem, ja kursa darbā izpildītais uzdevums ir pabeigts, labi noformēts un students pārzina darba izpildes gaitu un māk atbildēt uz jautājumiem. Novērtējumu paaugstina arī tas, ja darba apjoms un uzdevuma sarežģītība pārsniedz kursa prasības.

Obligātā literatūra

1. Nulle I., Dobelis M. SolidWorks pamati. E-studiju metodiskie materiāli studiju kursiem „Mašīnu datorizētā projektēšana” un “Datorprojektēšana”. 2018. 129 lpp. un 9 video materiāli.
2. Tickoo S. SolidWorks 2015 for designers. Schererville: CADCIM Technologies, 2015. 1066 p.

3. Tran P. SOLIDWORKS 2016. Intermediate skills. Mission, KS : SDC Publications, 2016. 365 p. ISBN 9781630570163.

Papildliteratūra

1. Howard W, Musto J. Introduction to Solid Modeling Using SolidWorks 2015: McGraw-Hill Education; 11 edition, 448 p. ISBN-10: 1259542114.

Periodika un citi informācijas avoti

1. CAD/CAM/CAE Observer. Информационно - аналитический журнал. Междунар. журн. для руководителей и специалистов пром. предприятий и проектных орг. различных отраслей, разработчиков и пользователей САПР, преподавателей и студентов высш. и сред. спец. учеб. заведений. - Rīga: CAD/CAM Media Publishing, 2000 -. ISSN 1407-7183.

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts TF bakalauru studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā. 3. studiju kurss 6. semestris.