Kursa kods LauZ2109

Kredītpunkti 3

Pētījumu metodika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums11.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

author asoc. prof.

Diāna Ruska

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1015, Biometrija

Kursa anotācija

Studenti apgūst izmēģinājumu plānošanu, pētījumu rezultātu apstrādes metodes un iemācās dot izmēģinājumu rezultātu profesionālo novērtējumu. Apgūst literatūras studiju iemaņas, kursa un noslēguma darbu noformēšanas prasības. Iepazīstas ar darba hipotēzes izvirzīšanu, vienfaktora un divfaktoru izmēģinājumu shēmām, nepieciešamo resursu, kā arī novērojumu un uzskaišu plānošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem lauksaimniecībā un to pamatjēdzieniem; 1. kontroldarbs
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētnieciskā darba pamatjautājumus atbilstoši mērķim un uzdevumiem, izvēlēties konkrētam izmēģinājumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, interpretēt datu apstrādes rezultātus, formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus; 2. kontroldarbs, praktiskie darbi

• kompetences sadarbībā ar darba vadītāju veikt studiju noslēguma darba izstrādi, praktiski lietot citu pētījumu rezultātus. 3. kontroldarbs, praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdziens par zinātni, zinātņu iedalījums, zinātnes stāvoklis Latvijā. Kursa darba izstrādes noteikumi.
2. Vispārīgās pētījumu metodes. Kvantitatīvo paraugkopu statistisko rādītāju aprēķināšana, izmantošana.
1. kontroldarbs. Jēdziens par zinātni un pētījumiem; vispārīgās un konkrētās pētniecības metodes lauksaimniecībā.

3. Konkrētās pētniecības metodes lauksaimniecībā. Izmēģinājuma datu vērtēšana, brāķēšanas un atjaunošanas metodes.
4. Jēdziens par pētniecības tematiku: hipotēze, darba mērķis un uzdevumi.
5. Zinātniskās literatūras studijas.
6. Pētniecisko darbu noformēšana, teksta sakritības pārbaude.
2. kontroldarbs. Literatūras studijas un pētījumu dokumentācija. Datu statistiskā apstrāde.

7. Pētījuma apstākļi un metodes.
8. Novērojumi un to plānošana.
9. Izmēģinājumu iekārtošana un izpildīšana; vienfaktora un daudzfaktoru izmēģinājumi.
10. Izmēģinājumu datu sākotnējā apstrāde un datu interpretācija.
11. Izmēģinājumu dokumentācija, tās noformēšana un glabāšana.
12. Pētījumu metožu īpatnības laukkopībā, dārzkopībā vai lopkopībā

3. kontroldarbs. Dažādu zinātnisko pētījumu virzienu specifika Lauksaimniecības zinātņu nozares apakšnozarēs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, kas sastāv no testa jautājumiem. Jābūt sekmīgi nokārtotiem praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem. Līdz eksāmenam jābūt iesniegtam un sekmīgi aizstāvētam kursa darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras un citu informācijas avotu patstāvīgas studijas atkarībā no dotajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi un ir nokārtoti sekmīgi 3 kontroldarbi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem, eksāmena atzīmes un vidējās atzīmes par kontroldarbiem, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Gustavii B. How to write and illustrate scientific paper. Cambridge University Press, 2008. 168p.
2. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel: mācību līdzeklis studentiem. Sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava: LLU, 1999. 159 lpp.
3. Petersen R. G. Agricultural Field Experiments Designe and Analysis. Oregone State Universit, 1994. 432 p.
4. Singh Y.K. Fundamental of research and methodology and statistics. Published by New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006. 310 p.
5. Rubenis J., Liepa I. Agronomisko izmēģinājumu metodikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1976. 180 lpp.

6. Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 157 lpp.

Papildliteratūra

1. Neparametriskās metodes, SPSS datorprogramma. Mācību līdzeklis studentiem, LLU: sast. L. Paura, I. Arhipova. Jelgava: LKC, 2002.148 lpp.
2. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR CSP, 1998. 336 lpp.
3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.
4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Journal of Agricultural Research. Hosted by U.S. Department of Agriculture. ISSN: 0095-9758.
3. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
4. Līdzsvarota lauksaimniecība : Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti.

5. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligāts kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" visu specializāciju studentiem.