Course code LauZ3138

Credit points 2

Soils and Fertilizers

Total Hours in Course80

Independent study hours80

Date of course confirmation03.12.2019

Responsible UnitInstitute of Soil and Plant Science

Course developers

author Augsnes un augu zinātņu institūts

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

author doc.

Adrija Dorbe

Mg. agr.

author

Ināra Līpenīte

Dr. agr.

Prior knowledge

LauZ2042, Soil Science

Course abstract

The case study for real or proposed model farm, students evaluate the fertility of farm soils, and determine the necessary improvement measures. Calculations of organic manure, organic fertilizers and fertilizer rates for crops to achieve the planed yield. Determine agronomic and economic efficiency of fertilizer application, calculates plant nutrient balance.

Learning outcomes and their assessment

Improvement of theoretical knowledge on plant nutrient resources and fertility management of soil. Skills of soil fertility survey and fields crops fertilization planning, ability to evaluate the efficiency of fertilization and analyze environmental aspects, ability to produce solutions on available arrangements and technologies.

Course Content(Calendar)

1. Literature review.
2. General characteristics of the farm.
3. Characterization of soils.
4. Determination of manure yield and storage capacity.
5. Straw production and using.
6. Nutrients in organic fertilizers.
7. Liming.
8. Organic manure application.
9. Nutrient rates determination. Mineral fertilizer rates calculation.
10. Nutrient balance.
11. Calculations of agronomic and economic efficiency of fertilizers.

12. Conclusion.

Requirements for awarding credit points

Work designed and done according to requirements
Presentation of course work results and conclusions
theoretical knowledge in course work presentation.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

Literature studies.

Calculations according to the methodical instructions of the course paper.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

Case study is evaluated with a mark after defense, taking into account calculations, justification and ability to argue opinion.

Compulsory reading

1. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU. 240 lpp.
2. Kārkliņš A., Līpenīte I. (2018). Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU. 200 lpp.
3. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
4. Kārkliņš A. (1996). Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļa. Rīga: Ražība. 382 lpp. 5. Agroķīmija (1984). J. Naudiņa red. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
5. Agroķīmiķa rokasgrāmata (1978). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 399 lpp.
6. Ieteikumi agroķīmisko izpētes materiālu izmantošanai (2007). Sast. R. Timbare, A. Pāvule. Rīga: Ražība. 47 lpp.
7. Augkopības rokasgrāmata (2001). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 324 lpp.
8. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava: LLU. 374 lpp.
9. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija (2008). Metodiskie norādījumi mācību praksei. 2. pārstrādātais un papildinātais izdevums. Jelgava: LLU. 88 lpp.
10. Priekulis J., Kažotnieks J. (1997). Kūtsmēslu izvākšana no lopu mītnēm. Ozolnieki. 36 lpp. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošana (1999). 59 lpp.
11. Kūtsmēslu ieguve un apsaimniekošana (2008). Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts). Rīga. 48 lpp.
12. Zemes izmantošana un kadastrs (2001) A. Boruka red. Rīga. 408 lpp
13. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā (2008). Rīga. 54 lpp.

14. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2016). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 5. papild. un pārstr. izd. Jelgava: LLU. 73 lpp.

Further reading

1. Bambergs K. (1993) Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
2. Agroķīmiķa rokasgrāmata (1978). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 339 lpp.
3. Riņķis G., Ramane H. (1989). Kā barojas augi. Rīga: Avots. 151 lpp.
4. Kārkliņš A. (1991) Segtajās platībās audzējamo kultūru mēslošanas īpatnības. Jelgava: LLA. 49 lpp
5. Riņķis G. (1995). Augu barošanās diagnostika. Jelgava: LLU. 40 lpp.
6. Riņķis G. (1995) Augsnes un augu ķīmiskā analīze. Jelgava: LLU. 48 lpp.
7. Gemste I., Vucāns A. (2010). Notekūdeņu dūņas. Jelgava: LLU. 276 lpp.
8. Gemste I., Smilga H., Ventiņš J. (2009). Notekūdeņu dūņas un augsne. Jelgava: LLU Ūdenssaimniecības un zemes ZI. 272 lpp.
9. Palabinskis J. (2004). Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava: LLU. 63 lpp.
10. Rokasgrāmata: Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. 88 lpp.
11. Vigovskis J., Sietiņsons (1998) Zaļmēslojums. Ozolnieki. 26 lpp.

12. Augu barības vielu resursi jūsu saimniecībā (1999). Ozolnieki. 45 lpp.

Periodicals and other sources

Lauksaimniecības nozares periodiskie izdevumi (Saimnieks, Agro Tops u.c.).
Augšņu izpētes materiāli.

Interneta resursi.