Course code LauZ3087

Credit points 2

Horticulture

Total Hours in Course80

Number of hours for lectures16

Number of hours for laboratory classes16

Independent study hours48

Date of course confirmation19.12.2019

Responsible UnitInstitute of Soil and Plant Science

Course developer

author Augsnes un augu zinātņu institūts

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Prior knowledge

Biol1001, Botany

Biol3006, Plant Physiology II

Biol3014, Plant Physiology I

Course abstract

Students get familiar with diversity of horticultural plants, their ecological requirements, growing aspects, propagation methods and the growing of plants, and the preconditions for quality production. In laboratory and practical works, students acquire an in-depth understanding of horticultural plants and practical skills in their propagation, growing, caring and quality assessment.

Learning outcomes and their assessment

1. Students know the classification of horticultural plants, methods of their propagation, plant growing technology and organisation - test 1
2. Students know the diversity and ecological requirements of horticultural plants, main aspects of garden establishment, care, and harvesting – test 2
3. Students are able to recognise horticultural plants, perform major work operations in the propagation, planting, caring, harvesting and crop quality assessment - laboratories and practical works

5. Students are competent to study and collect information independently, to prepare presentations and to justify their decisions and views – individual work

Course Content(Calendar)

I Introduction (2 h)
1. Place of horticulture in the agricultural production system, its economic importance, its spotlight and perspective. The role of fruits and vegetables in human nutrition - 1 h
2. Classification and systematics of the horticultural plants – 1 h
II Propagation of the horticultural plants (8 h)
3. Methods of generative and vegetative propagation of the horticultural plants - 1 h.
4. Propagation of annual and perennial horticultural plants with seeds — 1 h
5. Methods of vegetative propagation of horticultural plants by rooting- 1 h
6. Propagating of the horticultural plants by grafting – 3 h
7. Types of plant production: bare-roots plants, plants with closed root system. The technological process of plant production. Types of nurseries. Structure of nursery farms, selection of propagation material, regulations regarding propagation material of horticultural plants – 1 h.
Test 1. Introduction to Horticulture, propagation of horticultural plants
III Growing of horticultural crops (22 h)
8. Diversity of horticultural plants – 2 h
9. Characteristics of horticultural plant vegetation and dormancy periods, their effects on production and winter hardiness. Yield formation and care of yield of fruit plants. Annual and bi-annual production - 1 h
10. Quality analysis of fruits and berries. Conditions for high quality yield, Fruit cultivars – 3 h
11. Conditions for selection of garden sites, garden systems and installation technological processes -1 h
12. Maintenance of soil and plants in the garden, special features of crown construction, depending on the species, rootstock, age of plants and type of garden - 4 h
13. Harvesting and storage of the horticultural crops - 1 h.
14. Vegetable diversity, their morphological and biological characteristics and ecological requirements – 2 h
15. Diversity of ornamental plants -2 h
16. Characteristics of cultivation and marketing of ornamental nursery plants – 1 h
17. Seminar “Production of vegetables/ornamentals under open-field and greenhouse conditions” – 4 h

Test 2. Growing of the horticultural plants

Requirements for awarding credit points

Test with a mark.

Students who have successfully passed all tests, have developed and got credited practical and laboratory works and have successfully presented their Individual work can pass the Test.

Description of the organization and tasks of students’ independent work

Individual work – review on the selected vegetable/ornamental plant growing. It consists of an overview of professional and scientific literature about all main aspects of growing and use of the chosen crops. The work shall be presented to the student group at the seminar.

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The final evaluation shall be the average mark from the tests written during the semester and the individual job marks.
The laboratory, practical and individual works shall be evaluated in accordance with the procedures for assessment specified in the laboratory, practical and individual works tasks.

Compulsory reading

1. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
3. Gailītis M.,Gailīte M. Augļu un dārzeņu kvalitātes novērtēšanas rokasgrāmata valsts inspektoriem. Rīga : Rigana, 2002. 96 lpp.
4. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.
5. Apstādījumu veidotāju ceļvedis. Rīga, 2006 (izmantojami arī citu gadu izdevumi)
6. Latvijas ieteicamo krāšņumaugu sortiments: lakstaugi un rozes. Atb. red. S. Ieviņa. Rīga: Zinātne, 1991. 231 lpp.
7. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.

8. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.

Further reading

1. Sudrabs J. 1960 Augļkopība. Rīga: LVI, 679. lpp (arī citi laidumi)
2. Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.
3. Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.
4. Kārkliņš J. 2004. Bumbieru šķirnes. Dobele, 299 lpp.
5. Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija, Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.
6. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava
7. Strautiņa S., Kaufmane E. 2011. Dobeles ceriņi. Rīga: Jumava, 96.lpp.
8. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
9. Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs. Kviklys D., Gelvonauskiene D., Karkleliene R., Juškevičiene D., Dambrauskiene E., Uselis N., Lanauskas J., Ikase L., Lepse L., Kaufmane E., Feldmane D., Dēķena Dz., Zeipiņa S. Babtai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. 175 p.
brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-03/skirnu_katalogs_elektroniska_versija_HG.pdf
10. Gough, Bob. An encyclopedia of small fruit [elektroniskais resurss] / Bob Gough. Binghamton, N.Y. : Haworth Food & Agricultural Products Press, 2007. 161 p.
11. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.

12. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. J. Janick, R.E. Paull. (ed.). Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.

Periodicals and other sources

1. Acta Horticulturae ISSN: 0567-7572
2. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti:
2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
3. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi (brīvpieejas): http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
4. Žurnāls "Agrotops"
5. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls (brīvpieejas): http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
6. Fruit Quarterly - e-žurnāls (brīvpieejas): http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/

7. Obstbau - https://www.obstbau.org/

Notes

Field professional specialization course in study program Professional Bachelor of Agricultural Sciences, qualification Agronomist with specialization in Field Crops.