Kursa kods LauZ3084

Kredītpunkti 6

Meža aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Gailis

Dr. agr.

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studiju kursu veido divas sadaļas: meža fitopatoloģija un meža entomoloģija. Meža fitopatoloģijas sadaļā studenti apgūst jēdzienu “augu slimības”, iepazīstas ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, vīrusi, baktērijas) un iepazīst nozīmīgākās kokaugu slimības, to ierosinātājus, slimību simptomus un attīstības ciklus un ierobežošanas iespējas. Meža entomoloģijas sadaļā studenti apgūst kukaiņu anatomiju, jēdzienus “meža kaitēklis” un “saimnieciski noderīga suga”, Latvijas mežos saimnieciski nozīmīgu bezmugurkaulnieku bioloģiju un ekoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par slimību cēloņiem, to ierosinātāju klasifikācijas principiem, baktēriju un vīrusu ierosināto augu slimību īpatnībām, rezistences būtību; par Latvijas mežos saimnieciski nozīmīgu bezmugurkaulnieku sugu sistemātiku, attīstības īpatnībām, bioloģiju un ekoloģiju.
Prasmes identificēt augu slimības un to ierosinātājus līdz ģints līmenim; identificēt Latvijas mežos potenciāli postīgas un saimnieciski noderīgas bezmugurkaulnieku sugas.
Kompetence par augu aizsardzības metodēm un līdzekļiem; par potenciāli postīgo organismu attīstības īpatnībām un tās ietekmējošajiem vides faktoriem.
Zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas, izmantojot sešus rakstiskus un vienu mutisku kontroldarbu studiju kursa gaitā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdziens par augu slimībām un to ierosinātājiem. Slimību klasifikācija. Parazītisms un tā tipi.
2. Sēnes (Fungi) kā nozīmīgi augu slimību ierosinātāji. Slimību ierosinātāji no Chromista un Protozoa valstīm.
3. Baktērijas un vīrusi kā nozīmīgi slimību ierosinātāji.
4. Jēdziens par filoģenētisko specializāciju, rezistenci un toleranci.
5. Slimību attīstības cikls; faktori, kas ietekmē epidēmiju attīstību. Slimību uzskaite un diagnostikas metodes.
6. Augu aizsardzības iespējas mežos un kokaudzētavās.
7. Sēklu un sējeņu slimības.
8. Koku lapu un skuju slimības.
9. Koku kalšana, zaru nekrozes, vēži, vadaudu vītes.
10. Sakņu un koksnes trupes.
11. Kukaiņu ķermeņa uzbūve, vairošanās un attīstība.
12. Kukaiņu sistemātika un klasifikācija.
13. Kukaiņu ekoloģijas pamati.
14. Jēdziens “meža kaitēklis”, kaitēkļu radīto bojājumu veidi, kaitēkļu ierobežošanas paņēmieni.
15. Sakņu kaitēkļi un polifāgie stādaudzētavu kaitēkļi.
16. Stumbra un zaru kaitēkļi.
17. Meža materiālu koksnes tehniskie kaitēkļi.
18. Jaunaudžu kaitēkļi.
19. Skuju un lapu kaitēkļi.
20. Augļu un sēklu kaitēkļi.

21. Saimnieciski noderīgie bezmugurkaulnieki.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Studiju kursā atsevišķi vērtē sadaļas “meža fitopatoloģija” un “meža entomoloģija”. Eksāmena atzīme ir vidējā atzīme no abām sadaļām, ar noteikumu, ka abas atzīmes ir sekmīgas (iegūtas vismaz 4 balles).
Prasības sadaļā “meža fitopatoloģija”:
1) izpildīti un atbildēti visi laboratorijas darbi;
2) četru kontroldarbu par fitopatoloģijas teorijas jautājumiem vidējai atzīmei jābūt vismaz 4.0 ballēm;
3) sekmīgi nokārtots (iegūtas vismaz 4 balles) praktiskais kontroldarbs par augu slimību un patogēnu identificēšanu.
Prasības sadaļā “meža entomoloģija”:
1) izpildīti visi laboratorijas darbi;
2) sekmīgi nokārtots (iegūtas vismaz 4 balles) rakstisks kontroldarbs par kukaiņu anatomiju, vairošanos, attīstību un ekoloģiju;

3) sekmīgi nokārtots (iegūtas vismaz 4 balles) mutisks kontroldarbs par mežsaimniecībā nozīmīgu bezmugurkaulnieku sugu identificēšanu un to saimniecisko nozīmi; šo kontroldarbu atļauts kārtot studentiem, kuri izpildījuši visus laboratorijas darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sadaļas “Meža fitopatoloģija” kontroldarbu un laboratorijas darbu vērtēšanas kritēriji:
1) Laboratorijas darbi tiek vērtēti pēc principa “izpildīts/nav izpildīts”;
2) Sadaļas kopējā atzīme ir vidējā balle no četriem kontroldarbiem. Katrā kontroldarbā atsevišķi tiek vērtēta atbilde uz katru jautājumu un balles tiek summētas; maksimāli iegūstamais ballu skaits – 10. Atbilde uz katru jautājumu atkarībā no jautājuma komplicētības tiek novērtēta ar 0.5 līdz 2.0 ballēm, par neprecīzu vai daļēju atbildi balle tiek samazināta. Sadaļas kopējā atzīme var tikt paaugstināta par vienu balli, ja praktiskās ieskaites vērtējums ir 7.5 un vairāk;
3) Praktiskajā ieskaitē ir jāidentificē 10 slimības un to ierosinātāji. Par katru pareizi identificētu paraugu – 1 balle; ja paraugs identificēts daļēji – 0.5 balles. Balles tiek summētas.
Sadaļas “meža entomoloģija” laboratorijas darbu un kontroldarbu rezultātu vērtēšanas kritēriji:
1) Laboratorijas darbi tiek vērtēti pēc principa “izpildīts/nav izpildīts”.
2) Rakstiskais kontroldarbs sastāv no testa veida jautājumiem (katram jautājumam ir doti vairāki atbilžu varianti, students atzīmē vienīgo pareizo atbilžu variantu). Par katru pareizi atbildētu jautājumu tiek piešķirts viens punkts, maksimāli iespējams iegūt 50 punktus. Kontroldarba atzīme atkarīga no iegūtās punktu summas:
49...50 punkti – 10 balles (izcili);
46...48 punkti – 9 balles (teicami);
42...45 punkti – 8 balles (ļoti labi);
38...41 punkti – 7 balles (labi);
34...37 punkti – 6 balles (gandrīz labi);
30...33 punkti – 5 balles (viduvēji);
26...29 punkti – 4 balles (gandrīz viduvēji);
20...25 punkti – 3 balles (vāji);
14...19 punkti – 2 balles (ļoti vāji);
<14 punkti – 1 balle (ļoti, ļoti vāji).

3) Mutiskajā kontroldarbā students izlozē komplektu ar desmit mežsaimniecībā nozīmīgām bezmugurkaulnieku sugām. Komplektā katrai sugai ir iekļauti gan preparāti ar indivīdiem dažādās attīstības fāzēs, gan kaitēkļu radīto bojājumu herbāriji. Studentam tiek dots 15 min. laiks, lai sagatavotos. Sniedzot atbildes, studentam ir pareizi jāidentificē piedāvātās sugas un jāspēj pastāstīt par šo sugu bioloģiju, ekoloģiju un saimniecisko nozīmi. Par katru pareizi identificētu sugu students saņem 0.5 punktus. Tikpat punktus students saņem par pareizi izstāstītu katras sugas bioloģiju, ekoloģiju un saimniecisko nozīmi. Līdz ar to kontroldarbā ir iespējams iegūt 10 punktus. Iegūtā punktu summa veido kontroldarba atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2. daļa. Meža fitopatoloģija. Jelgava, studentu biedrība “Šalkone”, 175 lpp.
2.Bankina.B., Bimšteine G. Kaņeps J. (2021) Vispārējā augu patoloģija: laboratorijas darbi. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte. – 36 lpp. https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Vispareja_augu_patologija_LLU_2021.pdf
3. Plīse E., Bičevskis M. Meža entomoloģija.- Jelgava.-2001.-294 lpp.

4. Plīse E. Kokaugu kaitēkļi. – Jelgava. – 2004. – 239. lpp.

Papildliteratūra

1. Tainter F.H., Baker F.A. Principles of forest pathology – John Wiley&Sons, INC.-1996.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Izdevējs – A/S „Latvijas valsts meži”, 2006. – 128. lpp.
3. Rupais A. Kokaugu kaitēkļu sugu noteicējs pēc bojājumiem augļu dārzos un apstādījumos. – R.: Valsts Augu aizsardzības dienests, 1999.

4. Ozols G. Priedes un egles dendrofāgie kukaiņi Latvijas mežos. R.: Zinātne, 1985

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic forestry. [ tiešsaiste]. Vol. 1, no. 1 (1995)- Kaunas : Lithuanian Forest Research Institute. sēj. ISSN 1392-1355. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=110
2. Forest pathology. ISSN: 1439-0329. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1439-0329
3. Journal of Applied Ecology : an official journal of the British Ecological Society. [tiešsaiste]. Vol. 1 (May 1964)- Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1964- sēj. ISSN: 1365-2664. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1365-2664

Piezīmes

Obligāts studiju kurss MF akadēmiskās bakalaura studiju programmai „Mežzinātne”.