Code du cours JurZ3044

Crédits 7.50

La quantité totale d'heures en classe200

Nombre de conferences24

Nombre des travaux du laboratoire56

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours23.02.2021

Auteurs du cours

author

Vivita Puķīte

author

Aina Palabinska

Connaissances de base

JurZ3043,

LauZ2056,

Le cours remplacé

JurZB006 [GJURB006]

Manuels

1. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Valsts zemes dienests. , Rīga, 2013. , 311 lpp. no 203.-272.lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. (2013) Valsts zemes dienests. Rīga, 2013. 335 lpp. 130.-153.lpp.
Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcija. , VZD. ,Rīga: 2012. , 60 lpp. Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju: Ministru kabineta rīkojums Nr.462 [tiešsaiste]. Pieņemts: 03.10.2012. Stājas spēkā: 03.10.2012. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=251895
3. Boruks A. Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga, 2004. 83. – 90.lpp., 98. – 107. lpp.
4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 103 [tiešsaiste]. Pieņemts: 18.02.2020. Stājas spēkā: 21.02.2020. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/312662-kadastralas-vertesanas-noteikumi
5. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: // LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 01.12.2005. Stājas spēkā: 01.01.2006. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/124247-nekustama-ipasuma-valsts-kadastra-likums
6. Civillikums. III daļa. Lietu tiesības: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 28.01.1937.
Stājas spēkā: 01.09.1992. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/90221-civillikums-tresa-dala-lietu-tiesibas
7. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.
8. Youngman J. Legal Issues in Property Valuation and Taxation Cases: cases and M.aterials. USA, Lincoln Institute of Land Policy. Lincoln Institute of Land Policy, 2006. 320 p.
9. Тарасевич Е. И. Методы оценки недвижимости. Санкт Петербург: Технобалт, 1995. 247 c.

Ouvrages supplémentaires

1. Köhne M. Landwirtschaftliche Taxationslehre. Göttingen, Hamburg und Berlin: 1993.
2. Die Wertermittlung in der Flurbereinigung – Leitfaden für Vorstandsmitglieder. Muenchen, 1998. S. 64.
3. Real Estate. Third Edition. Larry E., Wofford Terrence M. Clauretie. USA, 1992.
4. Par nekustamā īpašuma nodokli: // LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 04.06.1997. Stājas spēkā: 01.01.1998. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība: MK noteikumi Nr. 496. [tiešsaiste]. Pieņemts: 04.06.1997. Stājas spēkā: 01.01.1998. [Skatīts 15.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/43913-par-nekustama-ipasuma-nodokli
6. Būvju klasifikācijas noteikumi (MK not. Nr. 326, 12.06.2018.)
7. Land Value Taxation: Can It and Will It Work Today? Edited by Dick Netzer. USA, Lincoln Institute of Land Policy, 1998. 304 p.
8. Starptautiskie īpašuma vērtēšanas standarti. Rīga: Latvijas vērtētāju asociācija, 1995.
Eiropas vērtēšanas standarti. 2016. Pieejams: https://www.vertetaji.lv/evs_lv_tulkojums.pdf
9. Тарасевич Е. И. Анализ инвестиций в недвижимость. Санкт Петербург: МКС, 2000. 428 c.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.