Kursa kods JurZ3043

Kredītpunkti 3

Nekustamā īpašuma vērtēšana I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2028, Zemes tiesības I

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturisko attīstību un nekustamā īpašuma vērtību regulējošajām normas. Apgūst Vērtību teoriju pie nosacījuma - tirgus vērtība kā vērtējuma bāze. Iegūst zināšanas par vērtībām, kuru bāzes var atšķirties no tirgus vērtības. Apgūst nekustamā īpašuma vērtēšanā pielietojamās metode un to pielietošanu īpašos nekustamā īpašuma novērtēšanas gadījumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzin nekustamā īpašuma vērtību, tās veidus, kā arī veido izpratni par nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošiem faktoriem un noteikšanas kritērijiem – patstāvīgie, laboratorijas darbi
2. Spēj pielietot zināšanas par vērtību ietekmējošiem faktoriem, metodēm un kritērijiem, nosakot nekustamajam īpašumam dažāda veida vērtības - patstāvīgie, laboratorijas darbi
3. Zina vērtēšanas metožu pielietojumu dažādiem objektiem dažādu vērtību noteikšanā - patstāvīgie, laboratorijas darbi
4. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti - patstāvīgie, laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Nekustamā īpašuma vērtēšanas I studiju kursa saturs, norise un prasības (1 h)
2. Nekustamā īpašuma jēdziens un ar nekustamā īpašuma vērtēšanu saistītie pamatjēdzieni (2 h)
3. Nekustamā īpašuma vērtēšanas mērķi (1 h)
4. Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība (2 h)
5. Nekustamā īpašuma vērtību regulējošās normas (1 h)
6. Starptautiskie vērtēšanas standarti (1 h)
7. Latvijas īpašumu vērtēšanas standarti (1 h)
1.kontroldarbs - Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība un normatīvais regulējums (2 h)
8. Vērtības jēdziens. Vērtības būtība un iespējamības nosacījumi. Vispārējie vērtības veidošanās pamatprincipi (2 h)
9. Vērtība, cena un izmaksas (2 h)
10. Vērtības aprēķinā izmantojamie finanšu matemātikas pamati (2 h)
11. Tirgus vērtība kā vērtējuma bāze (2 h)
12. Vērtības, kuru bāzes var atšķirties no tirgus vērtības (1 h)
2.kontroldarbs – Nekustamā īpašuma vērtēšanas pamatprincipi (2 h)
13. Izmaksu metode, tās pamatprincips un pielietošana (2 h)
1.laboratorijas darbs – Izmaksu metodes pielietošana (6 h)
14. Ieņēmumu metode, tās pamatprincips un pielietošana (2 h)
2.laboratorijas darbs – Ieņēmumu metodes pielietošana (4 h)
15. Salīdzināmo darījumu metode, tās pamatprincips un pielietošana (2 h)
3.laboratorijas darbs – Salīdzināmo darījumu metodes pielietošana (6 h)
3. kontroldarbs – Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes (2 h)
16. Īpašie nekustamā īpašuma novērtēšanas gadījumi (1 h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējumu veido:
• Sekmīgs rakstiskais eksāmens
Lai students kārtotu eksāmenu, jābūt ieskaitītiem:
• laboratorijas darbiem,
• patstāvīgajiem darbiem
• sekmīgiem kontroldarbiem: 1) Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība un normatīvais regulējums; 2) Nekustamā īpašuma vērtēšanas pamatprincipi: 3) Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu izpildes gaitas aprakstu sagatavošana.
Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai. nepieciešamās docētāja norādītās zinātniskās un studiju literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas. Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Eksāmena vērtējums saņemams pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā eksāmena darbā studiju kursa noslēgumā un apkopojot studiju kursā kontroldarbu un laboratorijas darbu izpildes rezultātus.
2. Pēc laboratorijas darbu izstrādes un to aprakstu sagatavošanas tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un prasmes patstāvīgi veikt Nekustamā īpašuma vērtēšanas darbības, un vai spēj veikt to problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu.

Obligātā literatūra

1. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana: Teorētiskie aspekti: mācību līdzeklis. LLU. Jelgava, 2010. 65 lpp.
2. Freibergs J., Žuromskis V. Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse. SIA „Eiroeksperts” Rīga: RaKa,, 2013. 347 lpp.
3. Betts R. M., Ely S. J. Basic Real Estate Appraisal. USA, Engllewood Cliffs: Prentice Hall Career & Тechnology, 1994. 496 p.
4. Baltruma D., Freibergs J. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Rīga: Vieda. Invest–Rīga, 1999. 100 lpp.

Papildliteratūra

1. Тарасевич Е.И. Анализ инвестиций в недвижимость. Санкт Петербург: МКС, 2000. 428 c.
2. Youngman J. Legal Issues in Property Valuation and Taxation Cases: cases and Materials. USA, Lincoln Institute of Land Policy , 2006. 320 p. .
3. Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. Санкт Петербург: Технобалт, 1995. 247 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https:www.likumi.lv
2. Valsts zemes dienests. Pieejams: https:www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās