Код курса JurZ3029

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса21.06.2018

Разработчик курса

author

Ārija Vitte

Предварительные знания

JurZ2005,

Учебная литературa

1. Civilprocesa likuma komentāri. Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2016, 976 lpp.
2. Civilprocesa likums [tiešsaiste] [skatīts 26.03.2018.] Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500
3. Latvijas Republikas Civillikums. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs: Tiesu namu aģentūra, 2017. 495 lpp.

4. Līcis A. Prasības tiesvedība un pierādījumi. Rīga: TNA, 2003, 127 lpp.

Дополнительная литература

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
2. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: NORDIK, 1998. 302 lpp.
3. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
4. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.
5. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009.
6. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 383 lpp.
7. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: NORDIK, 1998. 302 lpp.
8. Joksts O., Girgensone B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: SIA Drukātava, 2011, 144 lpp.
9. Latvijas tiesību sistēma (2017). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 439 lpp.

10. Torgāns K. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999 – 2008. Rīga: VAS „Tiesu nama aģentūra”, 2009.

Периодика и другие источники информации

-