Course code JurZ3017

Credit points 3

Cadastre

Total Hours in Course81

Number of hours for lectures16

Number of hours for seminars and practical classes16

Independent study hours49

Date of course confirmation16.01.2013

Responsible UnitInstitute of Land Management and Geodesy

Course developer

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Course abstract

Students will acquire understanding of the cadastral history, nature and content. Acquire real property inventory, assessment and compilation of this information in the System of State Real Property Cadastre and the Land Book. Learn about the requirement and use of cadastral information.

Learning outcomes and their assessment

• Knowledge - historical development of the cadastre and modern cadastre system. Made aware of the State Real Property Cadastre content and features of the cadastral data the importance of cadastral valuation aspects of real property tax determination.
• Skills - know how to apply knowledge of real property development, real property registration in the cadastral information system. He knows how to use cartographic images cadastral spatial data. Able to use cadastral data of the cadastral value.
• Competence - acquired knowledge and practical skills to apply the real property development, registration and maintenance in accordance with the Latvian and European contexts.

Compulsory reading

1. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. 359 lpp.
2. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD 2003. 87 lpp.
3. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā. A.Boruka redakcijā. Rīga: LLU Skrīveru zinātnes centrs, LR VZD, 2001. 405 lpp.
4. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. Jelgava: LLU, 2010. 65 lpp.

Further reading

1. Nekustamā īpašuma kadastrs Latvijā 1940-2004. Autoru kolektīvs. Rīga: Valsts zemes dienests, 2004. 239 lpp.
2. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Rīga: auditorfirma “Grāmatvedis”, 1995. 449 lpp.
3. Grūtups A., Kalniņš E.. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.

Periodicals and other sources

1. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
2. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
3. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.