Kurs-Code HidZ3030

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Linda Grinberga

author

Viesturs Jansons

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Hoffman G.J., Evans R. G. , Jensen M. E., Martin D. L., Elliott R. L. Design And Operation of Farm Irrigation Systems. 2nd Edition. American Society of Agricultural Engineers. 2007. 863 p .
2. James L.G. Principles of Farm Irrigation System Design. USA: Krieger Pub Co, 1993. 543 p..
3. USDA, NRCS Irrigation Handbooks, Part 652. National Irrigation Guide, PDF Electronic Version, ftp://ftp.wcc.nrcs.usda.gov/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch1.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, P.Bušmanis, V.Labrencis u.c. Rīgā: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631. Pieņemts 23.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 17.03.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Apūdeņošana. VMPI norādījumi III daļa, 1978 Rīga, 1978. 138. lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. www.agrtops.lv. ISSN 1407-5164