Kursa kods HidZ2005

Kredītpunkti 3

Hidraulika

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Daina Ieviņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par šķidrumu, tā īpašībām un spēkiem, kas tajā darbojas. Aplūko mierā esošu šķidrumu un šķidrumu kustībā gan laminārā, gan turbulentā režīmā, kā arī hidrauliskās pretestības plūsmai un to aprēķināšanu. Iepazīstas ar sūkņu darbību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: un izpratne par pamatjēdzieniem hidraulikas kursā, par aplūkotajām likumsakarībām šķidrumam atrodoties miera stāvoklī un kustībā. Vērtējums ar izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un pastāvīgajiem darbiem. • Prasmes: veikt hidraulisko lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos ūdenssaimniecībā, hidrotehnikā, ūdensapgādē un notekūdeņu sistēmās. Vērtējums ar izpildītiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un pastāvīgajiem darbiem. • Kompetence: spēt patstāvīgi analizēt informāciju par šķidrumiem, to plūsmām, veikt hidrauliskos cauruļvadu un būvju aprēķinus. Vērtējums ar rakstisku eksāmenu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Hidraulika - zinātne par šķidruma līdzsvara un kustības likumsakarībām.
2 Galvenās šķidrumu fizikālās īpašības. Viskozitāte. Laboratorijas darbs
3 Hidrostatiskais spiediens. Pamatvienādojums.
4 Paskāla likums. Spiediena izplatīšanās šķidrumā. Laboratorijas darbs
5 Manometriskais spiediens. Vakuums. Patstāvīgais darbs.
6 Hidrostatiskā spiediena epīras. Spiediena spēka noteikšana. Kontroldarbs. 7 Hidrodināmika. Plūsmas ģeometriskie elementi. Laboratorijas darbs
8 Bernulli vienādojums šķidruma plūsmai. Laboratorijas darbs
9 Lamināra un turbulenta plūsma. Vietējie hidrauliskie zudumi. Laboratorijas darbs
10 Berzes zudumi. Cauruļvadu hidrauliskie aprēķini. Patstāvīgais darbs.
11 Šķidruma iztece pa caurumiem un uzgaļiem. Laboratorijas darbs
12 Plūsma sifonos. Hidrauliskais trieciens cauruļvados.
13 Vienmērīga plūsma vaļējās gultnēs. Pamatvienādojums. Kontroldarbs.
14 Plūsmas aktīvā šķērsgriezuma parametri. Laboratorijas darbs
15 Sūkņi, to darbības galvenie parametri. Patstāvīgais darbs.

16 Sūkņu darbība spiedvadā. Laboratorijas darbs. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs darbs auditorijā 75 % apmeklējums, ieskaitīti 2 kontroldarbi, 3 pastāvīgie darbi un 8 laboratorijas darbi, rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi, uzdevumi. Katras tēmas noslēgumā tiek pildīti praktiskie uzdevumi dažādu situāciju aprēķināšanā, tiek izpildīti laboratorijas darbi, kuros jāsniedz secinājumi atbilstoši tēmai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par hidraulikas jēdzieniem, aprēķiniem, izpildot 2 kontroldarbus un aizstāvot praktiskos darbus un laboratorijas darbus. Gala novērtējums ar rakstisku eksāmenu.

Obligātā literatūra

1.Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 208 lpp. 2. Ухин Б.В., Мельников Ю.Ф. Инженерная гидравлика. Москва: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2007. 343 с. 3. Dirba V., Uiska J., Zars V. Hidraulika un hidrauliskās mašīnas. Rīga, Zvaigzne, 1977. 366 lpp.

Papildliteratūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, 2004. 239 lpp. 2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: LILIT ISSN 1691-4058. 2. Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule ISSN 1407-5911.

Piezīmes

Obligāts kurss: Profesionālā augstākās izglītības bakalaura programmā "Būvniecība"; otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"