Kursa kods Fizi3001

Kredītpunkti 3

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

Kursa anotācija

Šī studiju kursa mērķis ir padziļināt izpratni par likumsakarībām, kuras ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina fizikas kursā aplūkotās likumsakarībām - teorijas kontroldarbi.
Prot veikt atbilstošus mērījumus - laboratorijas darbi.

Spēj izvērtēt mērījumu rezultātus - laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānikas pamati (2h).
2. Kinemātika (2h).
3. Dinamika (2h).
4. Rotācijas kustība (2h).
5. Kopsavilkums par mehāniku (2h).
6. Molekulāri kinētiskā teorija (2h).
7. Termodinamika (2h).
8. Cikliski procesi (2h).
9. Kopsavilkums par molekulārfiziku (2h).
10. Elektrostatika (2h).
11. Elektrostatiskais lauks (2h).
12. Viela elektriskajā laukā (2h).
13. Kapacitāte (2h).
14. Elektriskās strāvas likumsakarības.
15. Metālu klasiskā elektronu teorija (2h).

16. Kopsavilkums par elektostatiku un līdzstrāvu (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite par darbu semestra laikā.
Ieskaiti saņem, ja students savācis vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu sekojošos pārbaudījumos semestra laikā atbilstoši kursa plānam:
1. Kolokviji teorijā- 3;
2. Kontroldarbi uzdevumu risināšanā- 1;
3. Laboratorijas darbi, to aizstāvēšana - 4;
4. Patstāvīgie mājas darbi-2 (papildus iespēja).

Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgi jāstudē mācību literatūra atbilstoši kursa plānam.

2. Jāveic laboratorijas darbu aprēķini, jāsagatavo rezultāti un secinājumi prezentēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu ieskaitē var iegūt, ja saņem vismaz 50% vērtējuma punktos par darbu semestra laikā.

Obligātā literatūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Serway R. A., Jewett J. W. Physics for scientists and engineers, with modern physics. 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014. 1484 p.

3. Fizika visiem. https://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34

Papildliteratūra

1. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th (Sixth) edition. USA: W. H. Freeman and Company. 2008. 1412 pp.

2. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās. Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” pilna laika studijās.