Kursa kods Fizi2037

Kredītpunkti 4.50

Fizika un meteoroloģija

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

author

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

FiziB008 [GFIZB008] Fizika un meteoroloģija

Kursa anotācija

Kursu veido divas daļas - fizika un meteoroloģija. Tas ietver lekcijas, laboratorijas darbus un patstāvīgas studijas.
Fizika dod izpratni par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu.

Meteoroloģija dod zināšanas par atmosfērā notiekošajiem fizikālajiem procesiem, kuri nosaka laikapstākļus un augšanas apstākļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai (2 kontroldarbi);
prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un veikt aprēķinus savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus (8 laboratorijas darbi, to aprēķini);

kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, meklēt problēmu risinājumus (8 laboratorijas darbu aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Kinemātika. Meteoroloģijas priekšmets (3h).
2. Dinamika. Atmosfēras sastāvs (3h).
3. Rotācijas kinemātika. Saules radiācija (3h).
4. Rotācijas dinamika. Fotosintētiski aktīvā radiācija (3h).
5. Virsmas spraigums. Augsnes un ūdens baseinu temperatūras režīmi (3h).
6. Kapilārās parādības. Atmosfēras gaisa temperatūras režīms (3h).
7. Šķidrumu viskozitāte. Atmosfēras līdzsvars (3h).
8. Šķidrumu un gāzu plūsmas. Gaisa mitrums (3h).
9. Temperatūra un siltums. Nokrišņi (3h).
10. Siltumapmaiņas procesi. Augsnes mitrums (3h).
11. Difūzija. Vējš (3h).
12. Osmoze. Atmosfēras cirkulācija (3h).
13. Elektromagnētiskais starojums. Laiks un tā prognozēšana (3h).
14. Gaisma. Gaisa masas (3h).
15. Spektrālanalīze. Nelabvēlīgās meteoroloģiskās parādības (3h).
16. Kopsavilkums (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens. Nosacījumi eksāmena kārtošanai:
1/ Meteoroloģijas daļā (nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu; kontroldarbi teorijā (maksimāli 2x10p.) un laboratorijas darbu vidējo vērtējumu (maksimāli 10p.);

2/ Fizikas daļā nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu; kontroldarbi teorijā (maksimāli 2x10p.) un laboratorijas darbu vidējo vērtējumu (maksimāli 10p.).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgi jāstudē mācību literatūra atbilstoši kursa plānam.

2. Jāapstrādā un jāieskaita laboratorijas darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kopējais vērtējums kursā tiek noteikts kā vidējais svērtais no Fizikas un Meteoroloģijas daļās iegūtajām atzīmēm. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmenu var iegūt, ja savāc vismaz 50% vērtējuma punktos.
Studenti, kuri studiju kursā visa semestra laikā ir ieguvuši vismaz 60% no maksimāli iespējamā punktu skaita, var saņemt akumulējošu vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv.
2. Fizika. A.Valtera red. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.

3. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija. Jelgava, LLU, 1999-2001. 3 daļas. 173 lpp, 175 lpp, 168 lpp.

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. 6th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946 p.
2. Pandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, 2003. 150 lpp.

3. Ahrens C.D. Meteorology Today. New York: West Publishing Co., 1991. 331 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Terra" Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191"

Piezīmes

Obligātais kurss MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne”.