Код курса ETeh4050

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса16.12.2015

Разработчик курса

author

Aigars Laizāns

Учебная литературa

1. Šnīders A. Automātiskās vadības pamati: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 159 lpp.
2. Šnīders A., Leščevics P., Galiņš A. Tehnoloģisko iekārtu automatizācija: mācību-metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 60 lpp.

3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Дополнительная литература

1.Šnīders A. Automātisko sistēmu modelēšana: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 136 lpp.

Периодика и другие источники информации

Žurnāls “Enerģija un Pasaule”. http://www.energijaunpasaule.lv/