Kursa kods Ekon6040

Kredītpunkti 3

Risku vadības process

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Romēna Šulca

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5082, Finanšu grāmatvedība I

Ekon5139, Ekonomiskie resursi

Ekon5144, Uzņēmējdarbības finanses

VadZ5046, Uzņēmuma vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz detalizētas zināšanas par risku vadības procesa teorētiskajām pamatnostādnēm un tā lomu uzņēmuma vadīšanas procesā, sniedz padziļinātu izpratni par risku klasifikāciju, risku prognozēšanu, sistemātisku apzināšanu un risku mazināšanas pasākumiem. Tiek apgūtas risku vadības metodes, paņēmieni un pasākumu kopums risku novēršanai vai to negatīvo seku samazināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Paplašināta izpratne par efektīvu riska valdības procesu, tā atbilstību organizācijas misijai un stratēģijai. Patstāvīgais darbs - speciālās literatūras apguve, kontroldarbs.
2. Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par risku identificēšanu un novērtēšanu, risku veidiem, risku novēršanas pasākumiem, risku apetīti un risku vadības procesu uzraudzību. Patstāvīgais darbs - tēžu sagatavošana par atsevišķu problēmu risināšanu, kontroldarbs.
3. Spēj patstāvīgi pielietot riska vadības teoriju, argumentēt un diskutēt par risku vadības procesu organizācijā un efektīva risku vadības procesa četriem posmiem: risku identificēšanu, risku novērtēšanu, risku vadības pasākumu noteikšanu un risku uzraudzību. Gadījumu analīze, grupu darbs.
4. Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt katru no risku vadības procesa posmiem. Patstāvīgais darbs - ziņojumu sagatavošana un prezentēšana, aizstāvot galvenās tēzes.
5. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Patstāvīgais darbs.
6. Spēj atlasīt informāciju un prezentēt veiktos aprēķinus, izteiktos priekšlikumus. Patstāvīgais darbs.

7. Spēj pastāvīgi formulēt un praktiski pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un sagatavot pastāvošo risku sarakstu jeb risku reģistru, kurā par katru risku ir norādīta: riska joma, riska kategorija, riska nosaukums, riska apraksts. Spēj praktiski pielietot risku identificēšanas un risku novērtēšanas metodes. Spēj aprēķināt risku novēršanai iespējamos resursus. 2 kontroldarbi (testveida). Ziņojums – projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1) Risku vadības process. Risku definīcijas, interpretācijas. Risku vadības procesa metodoloģijas izvēle. Risks kā iespēja. Saistība starp risku un ienesīgumu. Risks kā briesmas vai draudi. Finansiālie zaudējumi, krāpšana, zādzība, sabojāta reputācija, kļūdas sistēmās, tiesas process. Riska vadīšanas uzdevumi. Risku vadības procesi: oficiāli vai neoficiāli; kvantitatīvi vai subjektīvi. Risku vadības procesa efektivitāte: identificēti un novērtēti būtiski risku veidi; izraudzīti risku novēršanas pasākumi, risku apetīte, informācija par risku. Pieci galvenie risku vadības procesu uzdevumi. Jaunākie sasniegumi, tendences, nozares informācija, kas attiecas uz uzņēmējdarbību. Uzņēmuma politika, lai noteiktu organizācijas uzņēmējdarbības stratēģiju, risku vadības principi un metodoloģija, risku apetīte un pieļaujamā risku pakāpe. Risku vērtēšanas ziņojumi. Risku pārraudzības darbības. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
2) ISO 31000: 2009 - Risku vadība - Principi un vadlīnijas (Standarts ISO 31000). Standarts ISO 31000: vispārējie norādījumi, principi un vadlīnijas (Standarts ISO 31000). Risku pārvaldības nodrošināšana: principi, sistēmas un procesi. Standarts ISO 31000: instruments organizācijai efektīvai risku vadīšanai, lai identificētu iespējas un draudus un efektīvi sadalītu un izmantotu resursus risku samazināšanai. Standarts ISO 31000 lēmumu pieņemšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem. Risku pārvaldības plāns un atšķirīgās vajadzības organizācijā, tās konkrētie mērķi, uzdevumi, struktūra, procesi, funkcijas, projekti, produkti, pakalpojumi, aktīvi un konkrētā prakse. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
3) Risku vadīšanas pamatprincipi. Risku vadības procesa 4 galvenie posmi: 1. Risku identificēšana: dažādas metodes risku identificēšanas nodrošināšanai, formulējumi, apraksti, grupējumi pēc noteiktām pazīmēm. Riska īpašnieks. 2. Risku novērtēšana: vienota vērtēšanas metodika, katram riskam piešķirot vērtību, kas norāda uz riska iestāšanās varbūtību un ietekmes apjomu. 3. Risku vadības pasākumu noteikšana: atkarībā no iestādes vadības redzējuma un riska novērtējuma rezultātiem. Risku sadalīšana pēc prioritātēm. Risku novēršanas un uzraudzības pasākumi. Risku iestāšanās varbūtība un/vai ietekmes apjoms. 4. Risku uzraudzība: risku uzraudzības biežums, izmaiņas risku kartē, riska vadības trūkumi, papildus resursi risku mazināšanai. Organizācijas stratēģija risku vadībai atkarībā no nozares specifikas, klientu loku, iestādes vājās un stiprās puses. Līdzsvars starp risku vadībā ieguldītajiem resursiem un ieguvumiem no šī instrumenta. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
4) Risku modelis un risku reģistrs. Risku vadības modelis - COSO. Risku grupēšanai izmantotās riska jomas un riska kategorijas. Optimālākie risku vadības pasākumi un uzraudzības rīki, atbildības un pienākumu sadalījums. Risku formulēšana. Risku identificēšanas dažādas pieejas. Informācijas formulēšana un dokumentēšana par riskiem: riska cēloņi, avoti, izpausmes veidi, ietekmes veidi un apmēri, rādītāji riska mērīšanai u.c. informācija. Risku informācijas dokumentēšana uz papīra vai elektroniski. Risku informācijas izmantošana tālākos procesos un lēmumu pieņemšanā. Risku atpazīstamība un spēja to pārvaldīt pareizajā veidā. Pastāvošais risku saraksts jeb risku reģistrs: risku joma, risku kategorija; risku nosaukums; risku apraksts. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
5) Risku identificēšanas metodes. Risku identificēšanas metožu būtība. Aptaujas metodes pielietojums: empīriskās pirminformācijas ieguvei. Ekspertu speciālistu aptauja. Struktūru diagrammas metode: uzņēmuma struktūras analīzes nozīme risku identificēšanas procesā. Plūsmas kartes metode: lēmumu pieņemšanas plūsma konkrētai aktivitātei. Finanšu atskaišu analīzes metode uzņēmuma pilnīgākai finansiālā stāvokļa, peļņas vai zaudējumu, aktīvu un pasīvu struktūras izmaiņu novērtēšanai. Vadības atskaišu analīzes metode. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).

6) Risku novērtēšanas metodes. Risku novērtēšana metožu būtība. Uzņēmuma risku portfelis. Risku rīcības plāns. Nelabvēlīgā notikuma varbūtības novērtēšanas metode. Risku matricas metode. Risku matricas sastādīšana: galveno identificēto risku varbūtības un ietekmes savstarpējo mijiedarbību atspoguļošana. Bīstamības indeksu metode: risku lielumu piešķiršana jeb dimensiju noteikšana, izmantojot punktu sistēmu paņēmienu. Zaudējumu novērtēšanas metode: zaudējumu rašanās varbūtības aprēķināšana, analizējot visus statistiskos datus, kas attiecas uz uzņēmumā īstenoto operāciju rezultativitāti. Risku sagrupēšana riska zonās. (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums. Studiju kursa apguves laikā jāuzraksta divi kontroldarbi (testveida): 1.kontroldarbs: Risku vadības process. Risku vadīšanas pamatprincipi. Risku modelis un risku reģistrs. 2.kontroldarbs: Risku identificēšanas metodes. Risku novērtēšanas metodes. Jāsagatavo, jāiesniedz un jāprezentē ziņojums - projekts “Uzņēmuma risku vadības modelis atbilstoši ISO 31000: 2009-Riska vadības - principiem un vadlīnijām".
Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studēt literatūru, gatavoties kontroldarbiem. Izstrādāt individuālo darbu un prezentēt to.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jābūt izpildītiem visiem darbiem Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%). 2 kontroldarbi (30% + 30), ziņojuma - projekta sagatavošana un prezentācija (40%)

Obligātā literatūra

1. Aven T. Risk Analysis. University Stavanger, Norway. 2015.197 pp.
2. Hopkin P. Fundamentals of Risk Management. 5th Edition.UK, 2018, pp. 453.
3. Rodriguez E. Risk Analytics: Data-Driven Decisions under Uncertainty. CRC Press.2023. p. 469.
4. Sobel P.J., Reding K.F. Enterprise Risk Management: Achieving and Sustaining Success. The Institute of Internal Auditors Research Foundation. (IIARF). USA: Florida.2012. p. 225.

5. Sweeting P. Financial Enterprise risk management. Second Edition. Cambridge University Press, UK. 2017. p.601.

Papildliteratūra

1. Risku vadības ieviešanas rokasgrāmata. Pieejams:https://www.fm.gov.lv/lv/risku-vadibas-ieviesanas-rokasgramata
2. Risk in Focus 2024: Hot topics for internal auditors
3. 09/2023. Pieejams: https://www.eciia.eu/2023/09/risk-in-focus-2024-hot-topic-for-internal-auditors/
4. Robinson T., et al International Financial Statement Analysis (CFA Institute Investment Series), 4 th Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2020. p. 978.
5. Šturca E. Risku vadības pievienotā vērtība stratēģijas plānošanā un īstenošanā. KPMG Baltics AS, 2021, 15 lpp. Pieejams:https://www.fm.gov.lv/lv/media/8427/download

6. Welc J. Evaluating Corporate Financial Performance: Tools and Applications. Switzerland AG: Springer Nature, 2022.p. 324.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ISO 31000:2018 - Risk management A practical guide. Pieejams: https://www.iso.org/publication/PUB100464.html
2. PwC 2022 Global Digital Trust Insights Survey. Pieejams: https://www.pwc.com/gx/en/issues/cybersecurity.html

3. Riski valsts pārvaldes iestādē. Informatīvs materiāls iekšējiem auditoriem. Iekšējo auditoru institūts. (2012), 16 lpp. Pieejams:http://iai.lv/wp-content/uploads/vadlinijas_risku_modelis_valsts_prvaldei1.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai ”Ekonomika”, ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, izvēles studiju kurss profesionālā maģistra studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadība” 1,5 un 2,0 gadu studiju maģistrantiem pilna laika studijās.