Code du cours Ekon4087

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours21.06.2018

Auteur du cours

author

Ingrīda Pētersone

Connaissances de base

Ekon4102,

VadZ4027,

Manuels

1. Starptautisko revīzijas, apliecinājumu pakalpojumu un ētikas oficiālo paziņojumu rokasgrāmata: 2004. gada izdevums. Starptautiskā grāmatvežu federācija. Rīga: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, 2004. 873 lpp.
2. Daņēviča D. Finansu pārskatu revīzija: Starptautiskie revīzijas standarti. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 128 lpp.
3. Gray L., Manson S., Crawford L. The Audit Process Principles, Practice and Cases. 6th ed. UK: Cengage Learning EMEA, 2015. 920 lpp. ISBN: 978-1-4080-8170-9

4. Бичкова С. М., Растамханова Л. Н. Риски в аудиторской деятельности. Под редакцией С. М. Бичковой. Москва: Финанси и статистика, 2003. 416 с.

Ouvrages supplémentaires

1. Revīzijas pakalpojumu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 03.05.2001. Stājas spēkā 01.01.2002. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/20946-revizijas-pakalpojumu-likums
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Vērdiņa G. Iekšējā kontrole. Iekšējais audits: mācību līdzekļi. Rīga: Gita Vērdiņa, 2013.74 lpp.
4. Paterson J.C. Lean Auditing: Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit – First edition. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2015. 307 lpp., ISBN 978-1-118-89688-4
5. Василевич И. П., Ширкина Е. И. Сборник задач по аудиту: Учебное пособиею. 2- е изд.перераб. и доп. Москва; Финансы и статистика, 2002. 312 с.

6. Умкин Э. А., Бинецкий А. Э. Аудит и управление несостоятелъным предприятием: Учебное пособие. Москва: Ассоциация авторов и издателей « Тандем»; Издат. « ЭКМОС», 2000. 384 с.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
4. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 1995. ISSN 1025-8922
5. International Small Business Journal. http://isb.sagepub.com/

6. The Economist. London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613