Kursa kods Ekon3127

Kredītpunkti 6

Biznesa ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Vineta Tetere

Mg. oec.

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā students iegūst zināšanas par biznesam aktuāliem jautājumeiem mikroekonomikas un makroekonomikas aspektā. Īpaša uzmanība pievērsta padziļinātai pieprasījuma un piedāvājuma, patērētāja izvēles, ražošanas izmaksu, makrovides analīzei. Noklausoties kursu, students pārzina ekonomiskos faktorus, kas ietekmē biznesa procesus. Ir izpratne par biznesa procesu plānošanu, organizēšanu, efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students spēj parādīt vispusīgas zināšanas par teorētiskajiem un praktiskajiem pamatprincipiem un likumsakarībām mikroekonomikas un makroekonomikas līmenī – 1. un 2.kontroldarbs;
Students izprot ekonomiskās likumsakarības, ekonomisko sistēmu pamatprincipus un tirgus mehānisma darbību; prot pielietot plānošanas, situācijas analīzes, konkurentu analīzes u.c. metodes biznesā.
Students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, sistematizēt nepieciešamo informāciju, patstāvīgi analizēt un risināt problēmas, pieņemt argumentētus lēmumus; ir ieguvis zināšanas un praktiskās prasmes, lai attīstītu un realizētu biznesa idejas - prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Piedāvājums un pieprasījums, tirgus līdzsvars 6h
2. Pieprasījuma elastība 4h
3. Patērētāja uzvedība tirgū 4h
4. Ražošanas un izmaksu analīze 4h
5. Uzņēmuma organizācija un tirgus struktūra 2h
6. Monopols 4h
7. Monopolistiskā konkurence 4h
8. Oligopols 4h
1.kontroldarbs – mikroekonomiskās likumsakarības 1h
9. Darba tirgus 4h
10. Starptautiskā sadarbība un globalizācija 4h
11. Makroekonomiskās vides analīze 4h
12. Valdības makroekonomiskā politika un bizness 4h
2.kontroldarbs – makroekonomiskās likumsakarības 1h
13. Investīciju izvērtēšana 4h
14. Kapitāla plānošana un risku izvērtēšana 4h
15. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos 4h

Prezentācija – biznesa ideja 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apguves laikā iegūtie vērtējumi (2 kontroldarbi un prezentācija) veido 40% no kopējā vērtējuma.
Rakstisks eksāmens studiju kursa noslēgumā veido 60% no kopējā vērtējuma. Eksāmena saturu veido atvērti un testa teorētiskie jautājumi un praktiski aprēķinu uzdevumi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi iepazīstas ar periodikā pieejamajām jaunākajām aktualitātēm ekonomikā un biznesā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.kontroldarbs – 10% - students izprot mikroekonomiskās likumsakarības.
2.kontroldarbs – 10% - students izprot makroekonomiskās likumsakarības.
Prezentācija – 20% - students demonstrē zināšanas un prasmes biznesa veidošanā.
Rakstiskais eksāmens – 60% - students pārzin ekonomisko likumsakarību mijiedarbību, kas ietekmē biznesa procesus uzņēmumā.

Obligātā literatūra

1. Gillespie A., Economics for Business, 1st edition, published by Oxford University Press 2019
2. Williamson D. Stephen. Macroeconomics, 6th edition, published by Pearson Education 2018.; 731 p.
3. Frank, Bernanke, Heffetz, Bernanke, Ben S, and Heffetz, Ori. Principles of Microeconomics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke, Kate Antonovics, Ori Heffetz. Seventh Edition.; International ed. 2019. Print.

Papildliteratūra

1. Kelly, Marce, and Chuck Williams. Busn10: Introduction to Business / Marce Kelly, Chuck Williams. 10th ed. 2018. Print.
2. A.Husodo, Zaäfri, Y. Gitaharie, Beta, Gani, Lindawati, and Kuncoro, Ari. Competition and Cooperation in Economics and Business. Routledge, 2017. Web.
3. Kant, Shashi, and Janaki R. R. Alavalapati. Handbook of Forest Resource Economics / Edited by Shashi Kant and Janaki R.R. Alavalapati. Abingdon: Routledge, 2014. Print.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Trading Economics, www.tradingeconomics.com
2. Doing Business, Measuring Business Regulations, www.doingbusiness.org

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem