Kursa kods Citi3056

Kredītpunkti 3

Zemes ierīcības projektēšana II

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi3092, Teritorijas plānošana I

Arhi3093, Teritorijas plānošana II

BūvZ2058, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

Kursa anotācija

Studiju kursā students veic lauku saimniecību zemes platību un teritoriālā izvietojuma novērtējumu, projektē un pamato nepieciešamās robežu izmaiņas, lai veidotu kompaktus, racionāla izvietojuma zemes īpašumus. Saimniecību grupai tiek sastādīts zemes ierīcības projekts zemes konsolidācijai

Kursa rezultāti un to vērtēšana

- Pārzina un izprot racionālu lauku saimniecību un tās teritoriālo izvietojumu, zemes ierīcības nozīmi tā nodrošināšanā. Zināšanas novērtē pēc kursa projekta risinājumiem
- Prot izstrādāt zemes ierīcības projektu. Prasmes novērtē pēc kursa projekta risinājumiem

- Spēj novērtēt lauku saimniecību zemes īpašumus un zemes lietojumus un spēj novērst teritorijas nepilnības. Kompetences novērtē pēc kursa projekta risinājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Kursa projekta uzdevuma saņemšana un iepazīšanās ar to. Saimniecības situācijas plāna izgatavošana.
2. Esošo saimniecību platību un robežu raksturojums.
3. Ceļu nodrošinājuma un kvalitātes novērtējums. Vidējo svērto attālumu aprēķins esošajām saimniecībām.
4. Kompaktuma koeficientu aprēķināšana esošajām saimniecībām.
5. Esošo saimniecību teritorijas raksturojošo rādītāju aprēķins.
6. Robežu izmaiņu projektēšana.
7. Projektēto izmaiņu (atgriezumu, piegriezumu) raksturojums.
8. Nodalāmo un apmaināmo zemes platību kopsavilkuma tabulas sastādīšana.
9. Projektēto saimniecību platību un robežu raksturojums.
10. Ceļu nodrošinājuma un kvalitātes raksturojums, vidējo svērto attālumu aprēķins projektētajām saimniecībām.
11. Kompaktuma novērtējums projektētajām saimniecībām.
12. Projektēto saimniecību teritorijas raksturojošo rādītāju aprēķins.
13. Projekta ekonomiskās efektivitātes noteikšana.
14. Zemes ierīcības projekta plāna sagatavošana un noformēšana.
15. Zemes ierīcības projekta paskaidrojuma raksta sastādīšana un noformēšana.
16. Kursa projekta aizstāvēšana.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras un normatīvo aktu izpēte par zemes ierīcības projektu izstrādi.
Kursa projekta izstrāde.
Students izstrādā kursa projektu saskaņā ar pasniedzēja izsniegto kursa projekta uzdevumu un metodiskajiem norādījumiem, to iesniedz un aizstāv ar docētāju saskaņotajos termiņos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta obligāts nosacījums ir tā aizstāvēšana, kurā students īsā ziņojumā (apm. 3-5 min.) izklāsta kursa projekta mērķi, uzdevumus, iepazīstina ar esošo situāciju un veiktajiem risinājumiem un darba rezultātiem, vizualizējot stāstījumu ar grafiskajiem materiāliem.
Vērtējumu nosaka kursa projekta paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas saturs un noformējums, kā arī tā aizstāvēšana.

Obligātā literatūra

1. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. - Jelgava: LLU, 2000.- 77 lpp.
2. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.09.2006, stājas spēkā 01.01.2007. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=144787

3. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi: MK noteikumi nr.505 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 05.08.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

Papildliteratūra

1. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu, 1990 - 2012/Zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. - 335 lpp.[tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/publikacijas/zemes-reforma-atslega-uz-ipasumu/
2. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Rīga: Valsts zemes dienests, 2000. – 160 lpp.
3. Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš, V.Strīķis u.c. – Rīga: VZD, 2002. – 324 lpp.

4. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricukltural organization of the United Nations.- Rome, 2003. - 58 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.fao.org/3/a-Y4954E.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

mernieks.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās