Kursa kods BūvZ6044

Kredītpunkti 3

Būvju deformāciju izpēte

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.06.2016

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar dažādu būvju deformāciju veidiem, to rašanās cēloņiem, izpētei pielietojamiem ģeodēziskajiem instrumentiem un palīgierīcēm, mērījumu izpildi, mērījumu rezultātu apstrādi, novērtēšanu un nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par inženierbūvju deformācijas veidiem un to noteikšanu ar ģeodēziskām metodēm.
• Prasmes izpildīt būvju pārbīdes, sēšanās un sānsveres mērījumus, lietojot dažādas metodes.
• Kompetence izvēlēties piemērotus ģeodēziskos instrumentus un mērīšanas metodes atkarībā no būves veida, mērīšanas apstākļiem un nepieciešamās precizitātes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvju deformācijas un to cēloņi. Deformāciju veidi.
2 Mērījumu iedalījums pēc mērierīču novietojuma mērīšanas procesā.
3 Sagatavošanas darbi deformāciju mērījumiem.
4 Deformāciju mērījumu periodu noteikšana un metožu izstrāde.
5 Ģeodēziskā pamatojuma shēmas, uzmērīšanas metožu un programmas izstrāde.
6 Vēruma metode pārbīdes noteikšanai. Pārvietojamu vizēšanas marku lietošana pārbīdes mērīšanai
7 Triangulācijas un polārās metodes lietošana pārbīdes lieluma noteikšanai.
8 Pielietojamie instrumenti. Atsevišķa virziena mērīšanas paņēmiena lietošana pārbīdes mērījumiem
9 Sēšanās mērījumu cikli.
10 Kontrollreperu precīzā un augstas precizitātes ģeometriskā nivelēšana. Nivelēšanas metodika
11 Sānsveres noteikšana ar lineāriem mērījumiem, izmantojot svērteni un teodolītu.
12 Horizontālo leņķu mērīšanas metode sānsveres noteikšanai.
13 Zīmju ierīkošana plaisu mērījumiem. Plaisu mērīšana.
14 Pārbīdes, sēšanās un sānsveres noteikšana ar fotogrammetriskām metodēm.
15 Sēšanās un sāniskās pārbīdes noteikšana
16 Periodiska būves telpiskā stāvokļa noteikšana ar stereofotogrammetrisko metodi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: LĢIA, 2007. 262 lpp.
2. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. Книга 2. Основы метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений. Москва: МИИГАиК, 2005.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskā maģistra studiju programmai "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" kā ierobežotās izvēles kurss specializācijā "Ģeodēzija" pilna un nepilna laika studijās.