Kursa kods BūvZ6030

Kredītpunkti 4.50

Ģeotehnika

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6024, Progresīvu būvizstrādājumu mehānika

BūvZ6026, Galīgo elementu metode

Aizstātais kurss

BūvZM009 [GBUVM009] Ģeotehnika

Kursa anotācija

Studiju kursā apskata pamatu projektēšanas un būvniecības īpatnības zemas nestspējas un saljutīgās gruntīs; mākslīgo pamatņu veidus un to pielietojumu, kā arī pamatnes uzlabošanu, pielietojot grunts stiegrošanu. Pamatņu projektēšanā pēc deformācijām, tiek apskatīta arī pamatu sēšanās laikā; Apgūst rekonstruējamu ēku pamatu projektēšanas īpatnības; arī pamatņu un pamatu pastiprināšanas metodes. Pamatu projektēšanas jautājumi tiek risināti, ievērojot 7. Eirokodeksa prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: students iegūst zināšanas par zemas nestspējas un saljutīgām gruntīm un mākslīgām pamatnēm; būvju pamatu un pamatņu rekonstrukciju. Kolokviji.
Prasmes: students iegūst prasmes pamatu projektēšanā zemas nestspējas un saljutīgās gruntīs; rekonstruējamu ēku pamatu projektēšanā. Aprēķinu darbi.
Kompetence: spēja izvērtēt dažādu mākslīgu pamatņu pielietojumu vāju pamatņu gadījumos; iegūst kompetenci rekonstruējamu ēku pamatu projektēšanā. Eksāmens (rakstiski mutisks)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa uzdevums; programmas saturs un apguve. Pamatņu stiprība un noturība.(3h)
2. Grunts robežlīdzsvara teorija.(3h)
3. Saljutīgas gruntis; grunts saljutīguma pakāpe.(2h)
4. Pamati saljutīgās gruntīs; konstruktīvie risinājumi.(3h)
5. Pamatu termiskā projektēšana.(3h)
6. Reoloģijas procesi būvju pamatnēs. (3h)
7. Pamatnes sēšanās laikā.(3h)
8. Pamati vājas nestspējas gruntīs. Mākslīgo pamatņu veidi.(4h)
9. Pamatņu pastiprināšanas konstruktīvie pasākumi, pielietojot ģeosintētiskos materiālus.(3h)
10. Grunts mehāniska sablīvēšana; sablīvēšanas veidi un pielietojums.(3h)
11. Grunts fizikāla sablīvēšana; metodes un pielietojums. (3h)
12. Pamatnes grunts nostiprināšana; metodes un pielietojums.(2h)
13. Rekonstruējamu ēku pamatu projektēšana; pamatu savstarpējā ietekme (4h)
14. Būvju pamatņu pastiprināšana; metodes un konstruktīvie risinājumi.(3h) 15. Seklo pamatu pastiprināšana un apmaiņa; konstruktīvie risinājumi. (4h)
16. Pāļu pamatu pastiprināšana un apmaiņa; konstruktīvie risinājumi. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāsagatavo prezentācijas par divām tēmām. Pēc sekmīgas prezentācijas jānokārto eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. prezentācija par pamatiem vājas nestspējas (vai saljutīgās) gruntīs.
2.prezentācija par rekonstruējamu ēku pamatu projektēšanu un pamatu (vai pamatņu) pastiprināšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no divu prezentāciju un sekojošu diskusiju vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Han, Jie. Principles and Practices of Ground Improvement /Jie Han. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015, 418 p.
2. Hoe I. Ling, Dov Leshchinsky, Fumio Tatsuoke. Reinforced Soil Engineering. Advance in Research and Practice.Marcel Dekker, Inc.New York.Bosel.2003. 512 p.
3. Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Стройиздат, 1988. – 287 с.
4. Сотников С. Н. и др. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений / С. Н. Сотников, В. Г. Симагин, В.П. Вершинин; Под ред. С. Н. Сотникова. – Москва: Стройиздат, 1986. – 96 с.: ил.

Papildliteratūra

1. LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana.
2. Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana 1. Daļa: Vispārīgie noteikumi; [LVS EN 1997-1+AC:2004 (LV)].
3. Eirokodekss 7. Ģeotehniskā projektēšana. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums [LVS EN 1997-1+AC:2014 (LV)].
4. LVS EN ISO 13793:2003 L. Ēku siltumtehniskās īpašības – Pamatu termiskā projektēšana, lai izvairītos no grunts izcilāšanās salā / EN ISO 13793. Thermal Performance of Buildings – Thermal Design of Foundations to avoid Frost Heave.

Periodika un citi informācijas avoti

4. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Būvniecība”