Kursa kods BūvZ4041

Kredītpunkti 3

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ulvis Skadiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2048, Būvju teorijas pamati

BūvZ3074, Būvmehānika I

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ3094, Būvmehānika III

BūvZ4108, Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I

Kursa anotācija

Šajā kursā studenti iegūs zināšanas par dzelzsbetona un mūra ēku galveno konstrukciju projektēšanu un apgūs prasmes novērtēt dažādu dzelzsbetona konstrukciju nestspēju un lietojamību. Kursā apskatīti arī saliekamā dzelzsbetona, iepriekš spriegoto konstrukciju un galvenie darbības principi un būtiskākie robežstāvokļu metodes aprēķini.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina lietošanas līmenī iekšējo spēku noteikšanas principus un robežstāvokļu metodes pielietojumu dzelzsbetona konstrukcijās – testi 1-3, gala kontroldarbs, eksāmens.
2. Pārzina lietošanas līmenī dzelzsbetona un mūra ēku konstrukciju veidus, to nestspējas un lietojamības pārbaužu metodes un konstruēšanas un grafiskā attēlojuma pamatprincipus – testi 4-8, gala kontroldarbs, eksāmens.
3. Pārzina priekšstata līmenī saliekamo un iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju darbības principus un konstruēšanas noteikumus – gala kontroldarbs.
4. Prot veikt galvenos robežstāvokļu aprēķinus dzelzsbetona ēku nesošajam karkasam un atsevišķām tā konstrukcijām – praktiskie darbi (uzdevumi) 1-10, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads kursā. Dzelzsbetona ēku projektēšanas vispārīgs apskats un pamatprincipi. (2h)
2 Dzelzsbetona ēku sāniskā stabilitāte, stinguma sienu aprēķins. (2h)
3 Projektēšanas situācijas un slodžu kombinācijas. Būvmehānikas pamatprincipu pielietošana dzelzsbetona konstrukcijās. (2h)
4 Pārseguma plātņu veidi un to projektēšanas pamatprincipi. (2h)
5 Siju veidi un to projektēšanas principi. (2h)
6 Slaidas un īsas kolonnas un to projektēšana. Saliekamās kolonnas. Biaksiālā liece. (2h)
7 Pamatu veidi un to projektēšanas principi. Režģogu aprēķins. (2h)
8 Konstruktīvās prasības. Stiegru enkurojuma un pārlaidsavienojuma garumi. (2h)
9 Dzelzsbetona konstrukciju rasējumu veidošanas principi. (2h)
10 Mūra konstrukciju darbības būtība. Materiāli raksturojums, fizikāli mehāniskās īpašības. (2h)
11 Mūra sabrukuma veidi. Nestiegrota un stiegrota mūra aprēķins spiedē. (2h)
12 Nestiegrota un stiegrota mūra aprēķins stiepē, liecē. (2h)
13 Saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas. (2h)
14 Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukcijas, to darbības būtība un pielietojamie materiāli. (2h)
15 Iepriekš saspriegto dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Stiprības un lietojamības nodrošināšana. (2h)
16 Sprieguma zudumi iepriekš spriegotu konstrukciju aprēķinos. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu darbs tiek vērtēts visa semestra garumā, kas noslēdzas ar gala kontroldarbu un mutisko eksāmenu. Pārbaudījumu kārtošanā ir būtiska šāda secība:
1. Vispirms tiek nokārtoti visi testi un praktiskie uzdevumi, apmeklētas vismaz 80% no visām nodarbībām, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts (BūvZ4109).
2. Tikai pēc pirmā punkta izpildes tiek dota iespēja kārtot gala kontroldarbu.
3. Studenti, kas ir sekmīgi nokārtojuši gala kontroldarbu, tiek pielaisti pie eksāmena kārtošanas.
Kurss ir nokārtots, ja eksāmenā ir iegūta sekmīga atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darbi. Aprēķina uzdevumi ir pieejami tikai konkrētā datorklasē Vides un Būvzinātņu fakultātē. Tie jāizpilda patstāvīgi un jāiesniedz e-studiju vidē tam atvēlētajos laikos.
Zināšanu pārbaudes testi ir izpildāmi kursa e-studiju vidē. Tie ir pieejami arī ārpus universitātes tīkla.
Pastāvīgais darbs. Studentiem nav paredzēts pildīt pastāvīgos darbus. Tomēr, tiek dota iespēja trūkstošo apmeklējumu aizstāt, izstrādājot patstāvīgo darbu. Tādā gadījumā studentam individuāli vai grupā ir jāveic kāds darbs, kas var noderēt pašiem vai vēlāk studējošiem labāk uztvert/saprast apgūstamo tematu. Iespējamie varianti: Wiki lapas izveide vai labošana e-studiju vidē, stiegrotu konstrukciju digitālā telpiskā modeļa izveide, nelielu uzskates paraugu izveidošana, paraugu izgatavošana slogošanai laboratorijas iekārtās, u.c. Patstāvīgais darbs iepriekš jāsaskaņo ar kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens sastāv no viena apjomīga uzdevuma, kuru students, izmantojot jebkuru papīra formātā pieejamu informācijas avotu, atrisina un sagatavojas pārrunāt jebkuru kursā apskatīto, bet it īpaši ar saņemto uzdevumu saistīto tēmu. Eksāmena atzīme ir atkarīga no veiktā aprēķina un sarunā parādīto zināšanu līmeņa. Eksāmenā students iegūst nesekmīgu atzīmi, ja veiktajā aprēķinā ir būtiska kļūda konstrukcijas drošības ziņā un/vai students nespēj paskaidrot uzdevumā veikto aprēķinu būtību.
Gala kontroldarbs sastāv no teorijas jautājumiem, kas aptver minimāli nepieciešamās zināšanas (50% no visas apgūstamās vielas). Tests jāpilda e-studiju vidē, kas ir pieejams no konkrētas datorklases Vides un Būvzinātņu fakultātē. Minimālais pareizo atbilžu līmenis ir 80%. Kontroldarbu var pildīt tiklīdz ir sasniegts minimālais punktu skaits, tomēr, tā kārtošana netiek organizēta biežāk kā vienu reizi nedēļā sesijas laikā un reizi divās nedēļās semestra laikā.
Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 80% apmērā. Daļēji apmeklētas un attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklētas nodarbības tiek vērtētas kā 50% apmeklējums. Ja semestra beigās kopējais apmeklējums ir zem 80%, tad par katriem neapmeklētajiem 10% ir jāizstrādā patstāvīgais darbs. Piemēram, ja apmeklējums 78% vai 70%, abos gadījumos ir jāizstrādā viens patstāvīgais darbs, bet, piemēram, 68% gadījumā, jāizstrādā divi patstāvīgie darbi.

Obligātā literatūra

1. LVS 1992-1-1, Betona konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
2. Brauns J. Stiegrota betona konstrukcijas: Eirokodekss EC2 konstrukciju projektēšanā. Jelgava: LLU, 2007. 173 lpp.
3. O'Brien E., Dixon A., Sheils E. Reinforced and Prestressed Concrete Design to EC2: the complete process, London: Spon Press, 2012. 524 lpp.
4. Brauns J. Monolītā betona konstrukcijas. Projektēšana saskaņā ar EC2. Jelgava: LLU, 2010. 72 lpp.

Papildliteratūra

1. Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций. Москва: Высшая школа, 1989. 399 c.
2. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. Москва: Стройиздат, 1989. 506 c.
3. Reynolds C.E., Steedman J.C. Reinforced Concrete Desiner’s Handbook. London etc. : E. & F.N.Spon, 1997. 436 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Structural Concrete. Journal of the fib, Thomas Telford Ltd. ISSN 1464-4177.
2. Steel and Composite Structures. TechnoPress. ISSN 1229-9367
3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība”