Kursa kods BūvZ3117

Kredītpunkti 3

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Arturs Lešinskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2009, Fizika

Ķīmi1026, Ķīmija

Mate1031, Matemātika I

Mate2036, Matemātika II

Kursa anotācija

Studiju kurss Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana paredzēts apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas principu un pamatzināšanu apguvei. Minētās sistēmas ir neatņemama ēku sastāvdaļa, kas nepieciešama arī augstas kvalitātes produktu ražošanā, kur nepieciešama precīza telpu gaisa kvalitāte. Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas ir arī vienas no galvenajām enerģijas patērētājām būvindustrijā. Priekšmets attīsta: izpratni par apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbību nodrošinot telpu gaisa temperatūru un mitrumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentiem pēc kursa apgūšanas jāprot nokomplektēt apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, veikt tās aprēķinus, novērtēt sistēmu iespējamās nekorektas darbības sekas, plānot sistēmu izbūves darbu secību, drošību un kvalitātes kontroli. Tests1 • zināšanas par dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku mikroklimata nodrošināšanas sistēmām, to uzbūvi, sastāvdaļām un priekšnoteikumiem pienācīgai darbībai; Tests2 • prasmes veikt vienkāršāku inženiersistēmu aprēķinus, galveno iekārtu un energoresursu izvēli un aprēķinu; Tests3 • kompetence ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu jomā . Tests4

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sausa gaisa un ūdens tvaika maisījuma īpašības.
2 Izejas dati ēkas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projektam.
3 Gaisa dzesēšanas, sildīšanas, mitrināšanas un sausināšanas procesi.
4 Gaisa stāvokļa izmaiņu iespējamie virzieni telpā.
5 Apmaināmā gaisa daudzums un tā ietekme uz sistēmas parametriem.
6 Telpas siltuma un mitruma slodze.
7 Gaisa apstrādes iekārtas.
8 Izvadamā gaisa siltuma atgūšanas paņēmieni.
9 Telpu dzesētāju tipi.
10 Kritēriji gaisa kondicionēšans sistēmu salīdzināšanai.
11 Ēku dzesēšans sistēmu trīs pamatveidi.
12 Šķidruma dzesētāju izvietojums ēkā.
13 Ūdens sistēmu principiālie risinājumi.
14 Adiabātisko procesu izmantošana gaisa apstrādē.
15 Siltuma sukņu sistēmas.
16 Absorbcijas tipa dzesēšanas iekārtas. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam semestra laikā jāizstrādā referāts par semestra sākumā saņemtu tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēc patstāvīgi izstrādājamā referāta tēmas saņemšanas studentiem jāsastāda referāta satura rādītājs. Izstrādājot referātu studentiem jāapgūst iemaņas bibliotēkā un interneta resursos pieejamās informācijas apkopošanā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra noslēgumā studenti publiski nolasa un aizstāv izstrādātos referātus atbildot uz kursa biedru un pasniedzēja jautājumiem. Tiek vērtētas studentu spējas izstrādāt referāta prezentāciju, ziņojuma kvalitāte,atbildes uz jautājumiem un 4 testu rezultāti.

Obligātā literatūra

1. Akmens P., Krēsliņš A. Ēku apkure un ventilācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 2 sēj. 2. Ķigurs J. Ventilācija. Rīga: Liesma, 1976. 213 lpp. 3. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīgas Tehniskā universitāte. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2007. 131 lpp. 4. Krēsliņš A. Gaisa kondicionēšana rūpniecības un sabiedriskajās ēkās. Rīga: Liesma, 1975. 250 lpp.

Papildliteratūra

1. Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 2000. 751 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413818.
2. Heating, ventilating, and air-conditioning applications. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. SI ed. Atlanta, 1999. 837 p. ASHRAE handbook . ISBN 1883413729. 3. Jayamaha Lal. Energy-efficient building systems: green strategies for operation and maintenance. New York: McGraw-Hill, 2007. 288 p. ISBN 9780071482820.

Periodika un citi informācijas avoti

1. ASHRAE Journal. Published by American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). ISSN: 0001-2491.
2. Hall F., Greeno R. Building services handbook. Roger. Amsterdam ... [etc.] : Elsevier, 2007. 560 p. 3. Wang, Shan K., Lavan Z., Norton P. Air conditioning and refrigeration engineering. Boca Raton [etc.]: CRC Press, 2000. 174 p.

Piezīmes

Izvēles kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība" (pilna laika; pirmā līmeņa profesionālā austākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika); otrā līmeņa profesionālā austākās izglītības studiju programma "Būvniecība" (nepilna laika)