Код курса BūvZ1038

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Gunārs Silabriedis

Учебная литературa

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Rīga: 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B.Mērniecība: mācību līdzeklis. 1. un 2.daļa. Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III: mācību līdzeklis.. Jelgava, 2005.
4. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2012. 32 lpp.

Дополнительная литература

1. Drēska A. Meža autoceļi. Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava, 2014. 121 lpp.

2. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 383 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Interneta lapa Mernieks.lv