Kursa kods Biol3017

Kredītpunkti 3

Augu fizioloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareAugu fizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

Kursa anotācija

Ogļhidrāti, tauki, proteīni, nukleīnskābes, bioloģiski aktīvie savienojumi un to loma šūnās un organismā. Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas. Ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija. Minerālvielas. Bioloģiskā slāpekļa saistīšana Augu pigmenti. Fotosintēze, to ietekmējošie vides faktori. Elpošana, to ietekmējošie vides apstākļi. Auga produktivitāte. Augu augšana un attīstība. Augu hormoni un augšanas regulācija. Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija. Miera periods.. Sēklu nogatavošanās, miera periods un dīgšanas vielu maiņas procesi. Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte. Augu vairošanās un pavairošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par augu šūnu un organismu, bioķīmiju un vielmaiņu, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem – kontroldarbi.
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus- laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.
Studenti spēj novērtēt augu produktivitāti ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kokaugiem semināri, laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.. 
Plānotie kontroldarbi;
1. Augu bioķīmija un šūna.
2. Augu ūdens režīms un minerālā barošanās.
3. Fotosintēze un elpošana
4. Augu augšanu un attīstību.
5. Augu izturības fizioloģiju.
6. Augu vairošanās un pavairošana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augu fizioloģijas priekšmets, saistība ar citām zinātņu nozarēm, pētniecības metodoloģija.1h     
2. Augu šūna, tās sastāvs, funkcionēšana.  1h     
3. Augu šūnas bioķīmija. 1h
4. Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas. 1h          
5. Augu ūdens režīms.Ūdens uzņemšana augā, to ietekmējošie faktori.  1h          
6. Augu ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija. 1h          
7. Minerālvielas, to fizioloģiskā loma augos. 1h         
8. Rizosfēra, mikoriza, bioloģiskā slāpekļa saistīšana. 1h     
9. Fotosintēze. Augu pigmenti. Fotosintēzes ķīmisms. 1h          
10. Fotosintēze, tās eksogēnā un endogēnā regulācija.  1h              
11. Elpošana, būtība, ķīmisms. 1h         
12. Elpošanas endogēnā un eksogēnā regulācija.1h     
13. Auga produktivitāte, tās regulēšanas iespējas. 1h     
14. Augu augšana un attīstības tās regulēšanas iespējas 1h

15. Augu izturība pret nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti 5 kontroldarbi. Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās laboratorijas darbiem un testiem. Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu ( eksāmens) sastāda eksāmena atzīme (50%), testu vērtējums (25%), un aizstāvētu laboratorijas darbu vērtējumi (25%).

Obligātā literatūra

Pamatliteratūra 1. Ieviņš Ģ. Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 607 lpp.
2. Mauriņa H. Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 358 lpp.
3. Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2006. 764 p.

Papildliteratūra

Papildliteratūra 1. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений: учебник для студ. вузов, обучающихся по агрономическим спец. Под ред. Н.Н. Третьякова; [авт.: Н.Н. Третьяков ... и др. 2-е изд. Москва: КолосС, 2005. 654 с.
2. Heldt Ha.-W. Plant biochemistry and molecular biology. Oxford: Oxford University Press, 1999. 522 p.
3. Goyal A Plant Physiology & Biochemistry, Biyani,s Group of Colleges. 2011. 146 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Kurss paredzēts studiju programmas "Mežzinātne" pilna laika studijām.

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem