Kursa kods Biol3014

Kredītpunkti 3

Augu fizioloģija I

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareAugu fizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

author doc.

Laila Dubova

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ķīmi1012, Ķīmija

Kursa anotācija

Ogļhidrāti, tauki, proteīni, nukleīnskābes, bioloģiski aktīvie savienojumi un to loma šūnās un organismā. Fermenti un to darbību ietekmējošie vides faktori. Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas. Ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija. Minerālvielas. Bioloģiskā slāpekļa saistīšana Augu pigmenti. Fotosintēze, tumsas un gaismas reakcijas, vides faktori. Elpošana un to ietekmējošie vides apstākļi. Auga produktivitāte.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par augu šūnu un organismu, bioķīmiju un vielmaiņu, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem – trīs kontroldarbi.
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus - laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.
Studenti spēj novērtēt augu produktivitāti ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.
Studentu zināšanas tiek novērtētas testos par augu šūnu bioķīmiju, augu ūdens režīmu un minerālo barošanos, fotosintēzi un elpošanu. Testu atzīmes sastāda ¾ no gala vērtējuma ¼ dod laboratorijas darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augu fizioloģijas priekšmets, saistība ar citām zinātņu nozarēm, pētniecības metodoloģija.  1h     
2. Augu šūna, tās sastāvs, funkcionēšana 1h  
3. Ogļhidrāti,tauki. 1h 
4. Proteīni, nukleīnskābes. 1h 
5. Enzīmi (fermenti) un to darbību ietekmējošie faktori. 1h 
6. Sekundārā metabolisma produkti augos. Bioloģiski aktīvie savienojumi un to loma šūnās un organismā.   1h 
7. Šūnu membrānas. Vielu uzņemšana un izdalīšana no šūnas. 1h 
8. Augu ūdens režīms.Ūdens uzņemšana augā, to ietekmējošie faktori.  1h 
9. Augu ūdens režīms. Atvārsnītes. Transpirācija. 1h 
10. Minerālvielas, to fizioloģiskā loma augos. 1h 
11. Rizosfēra, mikoriza, bioloģiskā slāpekļa saistīšana. 1h 
12. Fotosintēze. Augu pigmenti. Fotosintēzes ķīmisms. 1h 
13. Fotosintēze, tās eksogēnā un endogēnā regulācija.  1h     
14. Elpošana, būtība, ķīmisms. 1h 
15. Elpošanas endogēnā un eksogēnā regulācija. 1h 
16. Auga produktivitāte, tās regulēšanas iespējas. 1h 

Laboratorijas darbu tematiskais plāns:
1) Plazmolīze.
2) Osmotiskās parādības šūnā.
3) Augu olbaltumvielas .
4) Ogļhidrāti.
5) Ogļhidrātu fermentatīvā noārdīšana.
6) Katalāzes un/vai dehidrogenāzes aktivitātes noteikšana.
7) Atvārsnītes.
8) Transpirācija.
9) Minerālelementu noteikšana augu pelnos.
10) Augu pigmenti.
11) Fotosintēzes intensitātes noteikšana.
12) Elpošanas intensitātes noteikšana.
13) Organisko vielu pārvērtības sēklām dīgstot.

14) Augu salcietība.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Gala vērtējumu ( Ieskaite ar atzīmi) sastāda testu un aizstāvētu laboratorijas darbu vērtējumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi:
Auga bioķīmija 25%
Ūdens režīms un minerālā barošanās 25%
Fotosintēze un elpošana 25%

Atbildēti laboratorijas darbi 25%

Obligātā literatūra

1. Ieviņš Ģ. Augu fizioloģija. Funkcijas un mijiedarbība ar vidi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. 607 lpp.
2. Mauriņa H. Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 358 lpp.

3. Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2006. 764 p.

Papildliteratūra

1. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. Под ред. Н.Н. Третьякова; [авт. : Н.Н. Третьяков ... [и др.]. 2-е изд., перераб и доп. Москва: КолосС, 2005. 654 с.

2. Heldt H.W. Plant biochemistry and molecular biology. Oxford: Oxford University Press, 1999. 522 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops Rīga: Aģentūra Agro apgāds ISSN 1407-5164.

2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība un akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Ilgtspējīga lauksaimniecība”.