Kursa kods Arhi6014

Kredītpunkti 4.50

Inženierakustika

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā "Inženierakustika" studenti gūst zināšanas par tehnisko akustiku un būvakustiku, trokšņa izplatības prognozēšanu ēkās un apbūvē. Studentiem jāapgūst iekārtu, konstrukciju un apdares akustiskās izvēles un aprēķina pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas par skaņas procesiem dažādās vidēs (lekcijas); prasmes par būvakustisko aprēķinu veikšanu telpu akustikā, skaņu izolācijā un vides akustikā(praktiskie darbi); kompetence akustisko mērījumu veikšanā (laboratorijas darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Skaņa, to raksturojošie fizikālie lielumi. Terminoloģija, skaņas izplatīšanās raksturojošie parametri un mērvienības. Viļņu veidi, skaņas un vibrāciju izplatīšanās dažādās vielās un vidē. Viļņu vienādojumu galvenie elementi un to praktiskie atrisinājumi - sfēriski, cilindriski, plakani viļņi. (Lekcija 2h);
2. Skaņas avotu veidi, to skaņas standartizētie parametri (skaņas jauda, spektrs, virziendarbība, laika funkcija). (Lekcija 1h);
3. Skaņas subjektīvā uztvere, cilvēka auss jūtības frekvenču raksturlīkne. Standartizētās A, C, D izsvarojumi. Rezonanse, interference un difrakcija. Vibrācija. Tās ietekme, novērtēšana un izolēšana. (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 2h);
4. Akustiskās enerģijas pārveides tās mijiedarbībā ar materiālu šķērsli. (Lekcija 1h);
5. Telpu akustika, parametri, to noteikšana. Reverberācija, skaņas telpiskums, artikulācija. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h);
6. Telpu akustiskā projektēšana un mērījumi. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h, Laboratorijas darbi 3h);
7. Konstrukciju skaņu izolācija skaņai gaisā, triecientroksnim, struktūrtroksnim. LBN 016-15. (Lekcija 3h, Praktiskie darbi 3h, Laboratorijas darbi 3h)
8. Iekārtu trokšņa ģenerācijas mehānismi. Mehāniskie, hidro un aerodinamiskie trokšņi. (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 1h
9. Iekārtu prettrokšņa risinājumi, to projektēšanas principi un iespējas. (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 2h);
10. Apbūves akustika. Skaņas īpatnības apbūvē, trokšņa kartes. (Lekcija 2h);
11. Pilsētbūvnieciskie prettrokšņa pasākumi. (Lekcija 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursu iespējams nokārtot, ja sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts, sekmīgi izstrādāti visi praktiskie darbi. Vērtējums tiek izlikts kā kumulatīvais rādītājs starp kursa projektu un praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti pastāvīgi veic praktisko darbu aprēķinus, apstrādā un analīze laboratorijas daros iegūtos datus un veic kontrolaprēķinus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums tiek izlikts kā kumulatīvais rādītājs starp kursa projektu un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Zabrauskis A. Būvakustika.Teorija un realitāte [tiešsaiste]. 10. izdevums. Rīga, 2014. 91 lpp. [Skatīts 10.06.2015.]. Pieejams: http://www.akustika.lv/buva2014.pdf
2. Tomariņš K. Elektroakustika. Lekciju piezīmes. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
3. Long M. Architectural Acoustics. United Kingdom: Elsevier Academic press, 2006., 873 p.

Papildliteratūra

1. Leslie L. Doelle L. Environmental Acoustics. New York: McGraw-Hill, 1972. 246 p.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Būvniecība ierobežotās izvēles daļā.