Kursa kods VidZ3018

Kredītpunkti 2

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz nodrošināt zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorētiskajiem aspektiem un praktisko pielietojumu, kā arī sniedz ieskatu visbiežāk izmantotajās ģeotelpisko datu analītiskajās metodēs un rīkos. Students apgūst zināšanu un iemaņu kopumu, kas nodrošina prasmi veidot, ilustrēt un analizēt ģeogrāfisko informāciju saistībā ar studiju programmas tematiskajām nostādnēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentiem būs:
• Zināšanas un izpratne par ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību un pielietošanas iespējām, ģeotelpisko datu analīzē izmantotajām metodēm un principiem – praktiskais darbs;
• Prasmes formulēt nozares vajadzības, kritiski izvērtēt ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas un pakalpojumus, atbilstoši noteiktajiem darba uzdevumiem izvēlēties un praktiski izmantot ģeotelpiskos datus, to analīzes metodes un rīkus – praktiskais darbs;

• Kompetence praktiski pielietot ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehnoloģiskās iespējas profesionālajā darbībā un pētījumos – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība (2 h).
2. ArcGIS programmatūras raksturojums (2 h).
3. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu modeļi (2 h).
4. Ģeotelpiskās informācijas avoti Latvijā un ārvalstīs (2 h).
5. Ģeotelpiskās informācijas vizualizācija (3 h).
6. Ģeotelpiskās informācijas izveide un rediģēšana (3 h).
7. Ģeotelpiskās informācijas atlase pēc uzdotā jautājuma (3 h).
8. Ģeotelpiskās informācijas atlase pēc telpiskā novietojuma (3 h).
9. Ģeotelpiskās informācijas attēlošana 3D vidē (2 h).
10. Digitālās kartes veidošana, noformēšana un izdruka (2 h).
11. ArcGIS Online izmantošana (4 h).

12. Story Maps veidošana (4 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens ar sekmīgu vērtējumu. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ietver ģeotelpiskās, statistiskās, vizuālās vai citas informācijas apzināšanu, iegūšanu un apkopošanu turpmākam pielietojumam, izmantojot ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no sagatavotā noslēguma darba kvalitatīvajiem aspektiem, kuri tiks nodefinēti nodarbību laikā.

Pamatliteratūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs: A. Zelmanis ... u.c. Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2001. 203 lpp.
3. The Earth Observation Handbook [tiešsaiste] [skatīts 03.12.2020.]. Pieejams: http://www.eohandbook.com
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Papildliteratūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp.
2. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Publikācijas. [tiešsaiste] [skatīts 03.12.2020.]. Pieejams: https://www.lgia.gov.lv/lv/dokumenti
3. ESRI mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 03.12.2020.]. Pieejams: http://www.esri.com
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
4. SIA Envirotech mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 03.12.2020.] Pieejams: https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/home
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
5. LVM GEO mājas lapa (AS “Latvijas valsts meži”). [tiešsaiste] [skatīts 03.12.2020.] Pieejams: https://www.lvmgeo.lv/
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācija. Pieejams: http://www.karte.lad.gov.lv
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. Meliorācijas digitālā kadastra informācija. Pieejams: https://www.melioracija.lv/
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” un profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika studijās.