Kursa kods VidZ3010

Kredītpunkti 2

Atkritumu saimniecības organizācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Sniegta informācija par atkritumu saimniecību, tās problēmām. Aplūkota atkritumu saimniecības stratēģija, atkritumu ietekme uz vidi. Galvenie apskatītie jautājumi: atkritumu veidi, to raksturojums, īpatnības; atkritumu savākšana, šķirošana, transportēšana, to pārstrādes iespējas; atkritumu uzglabāšanas problēmas; sadzīves cieto atkritumu uzglabāšana; bīstamo atkritumu uzglabāšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: 1. zināšanas un izpratne par atkritumu apsaimniekošanā risināmām problēmām, atkritumu saimniecības nozares saistību ar vides kvalitātes jautājumiem; 2. prasmes izvēlēties pasākumu kompleksu atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanai; 3. kompetence, saistībā ar vides aizsardzības principiem, izvēlēties konkrētus atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskos risinājumus un pamatot to izvēli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Atkritumu saimniecība, tās veidošanas stratēģija. Atkritumu saimniecības vērtējums, attīstības nosacījumi
2 Atkritumu ietekme uz vidi. Vides stāvokļa uzlabošanas risinājumi. Problēmas un prioritātes
3 Likumdošana atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
4 Atkritumu veidi un to raksturojums, sadzīves atkritumi
5 Speciālie un bīstamie atkritumi
6 Atkritumu samazināšanas iespējas. Atkritumu pārstrādes metodes
7 1. kontroldarbs
8 Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas shēmas
9 Atkritumu uzkrāšana, savākšana
10 Atkritumu transportēšanas shēmas
11 Atkritumu šķirošanas
12 Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas
13 Atkritumu ilgtermiņa noglabāšana
14 Atkritumu poligonu ierīkošanas principi
15 Poligonu apsaimniekošana
16 2. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem, izpildītiem praktiskajiem darbiem, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Atkritumu saimniecība. Rīga: LASA, 2007. 135.lpp.
2. Gemste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas, Jelgava, 2010. 276. lpp.

Papildliteratūra

1. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Vides un ilgtspējīga attīstība. LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334. lpp.
2. Pazemes ūdeņu aizsardzība Latvijā. Rīga: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Gandrs, 1997. 463.lpp
3. Environmental Science. The Baltic University, Uppsala, 2003. p. 824.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF Vides un ūdenssaimniecības profesionālā bakalaura studiju programmā.