Kursa kods VidZ1004

Kredītpunkti 2

Ievads vides inženierijā

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg.

Kursa anotācija

Sniegta informācija par vides zinātnes un vides un ūdenssaimniecības nozīmi un uzdevumiem, apskatīta vides zinātnes saistība ar citām zinātņu nozarēm. Studenti iepazīstas ar studiju darba organizāciju, mācību un zinātniskās literatūras izmantošanas iespējām. Studiju gaitā studenti iegūst dziļāku priekšstatu par izvēlēto specialitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par vides inženierijas skartajām problēmām, universitātes struktūru un studiju programmas galvenajās sadaļām un specializācijas iespējām.
• Prasmes pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas informācijas meklēšanā un izmantošanā vides jomā.
• Kompetence izprast vides jautājumu integritāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tikšanās ar LLU Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem, par studentu ārpusnodarbību aktivitātēm.
2 Tikšanās ar studentu un studenšu korporāciju pārstāvjiem, par sabiedrisko dzīvi ārpus stdijām.
3 E-studiju būtība un iespējas.
4 LAIS sistēma un tās lietošana studiju procesā.
5 Tikšanās ar LLU doktorāta pārstāvjiem.
6 LLU bibliotēkas apmeklējums.
7 Mācību un pētījumu saimniecības "Vecauce" apmeklējums.
8 Studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" struktūra un piedāvātās iespējas.
9 1.kontroldarbs Informācijas meklēšana un izmantošana studiju procesā.
10 LLU un VBF struktūra, akadēmiskie amati un zinātniskie grādi.
11 Plaģiātisma problēma un pretplaģiātisma pasākumi akadēmiskajā vidē.
12 Studējošo ētika un lietišķā etiķete.
13 Studiju darbu noformēšanas pamatnosacījumi.
14 Tikšanās ar LLU rektoru/i.
15 Tikšanās ar LLU LIF dekānu/i.
16 2.kontroldarbs, studiju darbu noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas nodarbības un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi

Pamatliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes satversme. Jelgava: LLU, 2013. [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
2. Latvijas Lauksaimniecības universitātes studiju nolikums. Jelgava: LLU, 2015. [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes intelektuālā īpašuma pārvaldības noteikumi. Jelgava: LLU, 2009. [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti
4. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam. Jelgava: LLU, 2015. [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: http://www.llu.lv/lv/llu-pamatdokumenti

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp.
2. Zinātniskais žurnāls "Hydrology and Earth System Sciences". [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: www.hydrology-and-earth-system-sciences.net
3. RTU zinātnisko rakstu sērija: Environmental and Climate Technologies [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: https://ect-journals.rtu.lv/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu datu bāze SCOPUS. [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: https://www.scopus.com
2. Žurnāls "Vides vēstis". [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv ISSN 1407-2939.
3. Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorija [skatīts 12.05.2017.]. Pieejams: http://www.murzl.llu.lv

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.