Kursa kods VeteP020

Kredītpunkti 1

Lielo dzīvnieku prakse I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareDzemdniecība un ginekoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Māra Mangale

Mg. med. vet.

Kursa anotācija

Studentu prakses programma satur mācībspēku vadībā veicamus uzdevumus, lai iepazītos ar veterinārā darba organizāciju lauku apstākļos, pilnveidotu praktiskās iemaņas dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā, ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, apgūtu pamatiemaņas lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgajā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: praksei noslēdzoties, students būs apguvis fakultātes klīniskajos priekšmetos iegūto pamatzināšanu pielietošanu praksē. Vērtēšana: mācībspēka klātbūtnē pie dzīvnieka novietnē.
Prasmes: praktisko iemaņu nostiprināšana lielo dzīvnieku klīniskajā izmeklēšanā, lielo dzīvnieku lipīgo, iekšķīgo nelipīgo, ķirurģisko slimību klīniskajā un patologanatomiskajā diagnostikā, ārstniecisko un profilaktisko pasākumu veikšanā, pamatiemaņu apgūšana lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģiskajā izmeklēšanā, mākslīgajā apsēklošanā un dzemdību palīdzības sniegšanā. Vērtēšana: mācībspēka klātbūtnē pie dzīvnieka novietnē.
Kompetence: spēja patstāvīgi analizēt klīniskos gadījumus un novērtēt ganāmpulka kopējo veselības stāvokli. Vērtēšana: mācībspēka klātbūtnē pie dzīvnieka novietnē.
Gala vērtējums – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. LLU MPS „Vecauce” pēc prakses programmas un iepriekš sastādīta mācību priekšmetu grafika mācībspēku vadībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti mācībspēku vadībā veic praktiskus uzdevumus pēc paredzētā plāna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūtās zināšanas klīniskajos priekšmetos studenti īsteno praktiski mācībspēku vadībā. Darbs notiek pēc grafika ar reģistrāciju, grupās līdz 10 studentiem. Risina uzdotos uzdevumus atbilstoši sastādītam plānam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši apmeklējumam un praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai. Gala vērtējums – ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. 360 lpp. 2. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp. 3. Brūveris Z. Mājdzīvnieku speciālā histoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 267 lpp. 4. Dzenīte A., Jonins V. Govju mākslīgā apsēklošana. Rīga: Avots, 1989. 147 lpp. 5. Jemeļjanovs Ļ., Māņēvičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava, 2007. 242 lpp. ISBN 9984-19-978-9 6. 6. Jemeļjanovs Ļ., Masaļskis N. Dzīvnieku kīniskā izmeklēšana. Jelgava, 2000. 7. Keidāns P., Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. LLU, Jelgava, 2000. 8. Trubka. R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa. Jelgava: LLU, 2000. 2. daļa. Jelgava, 2001. 10. Chenoweth J., Lorton S.P. Animal Andrology Theories and Aplications. FSC, 2015. 568 p. 11. Hopper R.M., Bovine Reproduction. Wiley–Blackwell, 2015. 800 p. 12. Youngquist R.S. Threlfall W.R. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. Saunders, 2007. 1061 p 13. Ogilvie T.H. Large Animal Internal Medicine. Williams&wilkins, 1998. 14. Roberts S. Current Therapy in Large Animal Theriogenology. W.B.Saunders Company. 1997. 897 p. 15. Petter Radoititis O.M., Leslie K.E., Fetrow J. Herd Health Food Animal Production Medicine. W.B.Saunders Company. 1994. 630 p. 16. Senger P.L. Pathways to Pregnancy and Parturition. 2nd Edition. Current Conceptions, 2003. 368 p.

Papildliteratūra

1. Piena lopkopība. Blūzmanis J., Duļbinskis J., Grundmane A., Jaunzems V., Jemeļjanovs A., Kravale D., Laurs A., Neilands J., Osītis U., Strautmanis, D. Sigulda, 2001. 191 lpp. 2. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Jelgava, 1999. 302 lpp. 3. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. Jelgava: LLU izdevniecība, 2000. 44 lpp. 4. Mozgis V. Govju tesmeņu slimības un to apkarošana. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. Ozolnieki, 1997. 242 lpp. 5. Vētra J., Ligers J., Vaiders L. Govju tesmeņa slimības. Rīga: Zvaigzne, 1996. 173 lpp. 6. Carleton C.L. Equine Theriogenology. Wiley Blackwell, 2011. 1208 p. 7. Veterinary Reproduction and Obstetrics. Geofferey H. Atrhur et. al. London, Philadelphia, Toronto, Sidney, Tokyo, 1996. 726 p 8. Radostits O.M. Mayhew I.G. , Houston D.M. Veterinary clinical Examination and Diagnosis. 2010. 9. Roger W., Blowey, A. Weaver D. Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle. 3 rd edition. Edinburgh, London, New York…, 2011. 267 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Asian- Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS). Korea. ISSN 1011-2367. 2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. (Comp Cont Educ Pract). 2000-2011. USA: veterinary Learning Sistem, ISSN 0193-1903. 3. Journal of the American Veterinary Medical Association( J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000- 2011. USA: American Medical Assoc. ISSN 0003- 1488. 4. Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot). 2000- 2011. Lithuania " Veterinarija ir zootechnika". ISSN 1392- 2130

Piezīmes

Obligātā prakse 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.