Kursa kods Vete6026

Kredītpunkti 1

Ķirurģija, reprodukcija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums26.11.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Agris Ilgažs

Dr. med. vet.

Kursa anotācija

Studentam jāsagatavo informācija par valsts eksāmenā ietvertajām tēmām, kas formulētas konkrētos valsts eksāmena testa jautājumos. Eksāmena laikā tiek pārbaudīts studentu teorētiskās sagatavotības līmenis un spēja savas zināšanas izmantot, domājot par dzīvnieku kā vienotu organismu, konkrētu ķirurģisko un ginekoloģisko slimību ārstēšanā un profilaksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Par dažādām dzīvnieku ķirurģiskām slimībām, sievišķās un vīrišķās kārtas dzīvnieku dzimumorgānu neirohumorālo regulāciju, apaugļošanos, grūsnības, dzemdību un pēcdzemdību perioda norisēm – tests.
Prasmes: Veikt dzīvnieku klīnisko izmeklēšanu; noteikt slimību simptomus, diagnozes uzstādīšanu, patoloģisko procesu izskaidrošanu un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu, kā arī identificēt un izskaidrot patoloģiskās norises reproduktīvās sistēmas darbībā – tests.
Kompetence: Novērtēt un rast risinājumu dažādu ķirurģisko slimību ārstēšanā, profilaktisko pasākumu veikšanā, novērtēt un atrisināt dzīvnieku neauglības problēmas – tests.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārīgās nostādnes valsts eksāmenam – 1h.
2. Pārskata lekcijas "Sagatavošanās operācijai, šujamie materiāli, dzīvnieku fiksācija. Mīksto audu ķirurģija" – 1h.
3. Pārskata lekcijas "Biežāk sastopamās ortopēdiskās slimības mazajiem dzīvniekiem,lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem" – 2h
4. Pārskata lekcijas "Dzimumcikls,tā neirohumorālā regulācija.Hormonālo preparātu pielietošana dzemdniecībā un ginekoloģijā” – 1h.
5. Pārskata lekcijas "Apaugļošanās. Embrija, augļa un tā segu attīstība, dzemdības" – 2h.
6. Pārskata lekcijas "Peripartālais periods. Grūsno dzīvnieku slimības. Pēcdzemdību periods un tā slimības" – 2h.
7. Pārskata lekcijas "Lauksaimniecības dzīvnieku ginekoloģija. Neauglība. Mastīti" – 1h.
8. Pārskata lekcijas "Androloģija un mākslīgā apsēklošana" – 1h.
9. Pārskata lekcijas "Mazo dzīvnieku, lauksaimniecības dzīvnieku un zirgu anestēzija" – 1h.
10. Pārskata lekcijas "Galvas un kakla apvidus ķirurģiskās slimības lauksaimniecības dzīvniekiem" – 1h.
11. Pārskata lekcijas "Vēdera apvidus ķirurģiskās slimības mazajiem dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem" – 2h.
12. Pārskata lekcijas "Klibums,krustu un gūžu apvidus ķirurģ.slimības mazajiem dzīvn.,lauksaimn.dzīvniekiem un zirgiem" – 2h.
13. Pārskata lekcijas "Kaulu lūzumu diagnostika un ārstēšana, t.sk., osteosintēzes metodes" – 1h.
14. Pārskata lekcijas "Rentgenogrāfiskā diagnostika, sonogrāfiskā, endoskopiskā un CT izmeklēšana" – 1h.
15. Pārskata lekcijas "Jaunveidojumu diagnostika un ārstēšana mazajiem dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un zirgiem" – 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iepriekš jābūt apgūtām un sekmīgi nokārtotām visām studiju programmā paredzētām prasībām; Valsts eksāmens testa veidā.Tests sastāv no 100 teorētiskiem jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru gatavojoties eksāmena nokārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par Valsts eksāmenu testu iegūst, ja pareizi atbildēti ne mazāk kā 65% testa jautājumu. Valsts eksāmena atzīmi veido testa vērtējums izteikts ballēs, vērtējums 10 ballu skalā atbilstoši LLU Studiju nolikumam. Valsts eksāmena testa rezultātus apstiprina Valsts eksāmena komisija.

Pamatliteratūra

1. Fossum T. Small Animal Surgery. Mosby: Fourth Edition. St. Lovis, 2013. - p. 1619.
2. Afanasjevs I. Veterinārā dzemdniecība un ginekoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1983. - 360 lpp.
3. A.Dzenīte, V.Jonins. Govju mākslīgā apsēklošana.R.:Avots, 1989.
4. Simon A. Turner, Wayne C. McIlwraith, Techniques in Large Animal Surgery. Second edition. – Philadelphia: Lea & Febiger, 1989. – 381 pp.
5. Brūveris Z. Veterinārās histoloģijas pamati. Medicīnas apgāds, 2015., 333.-377.; 387.-398.lpp.
6. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. / J.Priekuļa red., Jelgava: LLU, 2013., 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Slatter D. Textbook of Small animal Surgery. Second edition. W.B.Saunders Co. 1993. Vol. I - II. p. 2718.
2. Arthur G.H.,Noakes D.E.,Pearson H.,Parkinson T.J.Veterinary Reproduction and Ostetrics. WB Saunders Company Limited, 1996.- P. 726.
3. Paul B. Jennnings, Large Animal Surgery. Volume 1. - Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1984. – 686pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal, ISSN 1090-0233.
2. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc; JAVMA). 2000-2016, USA : American Medical Assoc.,ISSN 0003-1488.
3. Journal of Small Animal Practice (J Small Anim Pract). 2000-2016, UK: British Small Animal Veterinarian Association, ISSN 0022-4510.
4. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1532950x
5. https://www.acvs.org/veterinary-surgery-journal

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna